ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione 2)

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2004 r. (poz. 2553)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– decyzji 2004/140/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie niewłączenia fentionu do załącznika nr 1 do dyrektywy 91/414/EWG oraz wycofania zezwoleń na dopuszczenie do stosowania środków ochrony roślin zawierających tę substancję aktywną (Dz. Urz. UE L 46/32 z 17.2.2004.),

– decyzji 2004/401/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie niewłączenia mefluididu do załącznika nr 1 do dyrektywy 91/414/EWG oraz wycofania zezwoleń na dopuszczenie do stosowania środków ochrony roślin zawierających tę substancję aktywną (Dz. Urz. UE L 123/109 z 27.4.2004.).