ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, składa się w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca danego roku kalendarzowego.

§ 2. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2008 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą, składa się w terminie od dnia 20 lipca do dnia 20 sierpnia 2009 r., jeżeli materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony lub wydany z magazynu i zużyty do siewu lub sadzenia w okresie od dnia 15 lipca 2008 r. do dnia 15 czerwca 2009 r.

§ 2a. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., składa się w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 1 czerwca 2011 r.

§ 3. Dopłatę, o której mowa w § 1, 2 i 2a, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany w centralnym rejestrze przedsiębiorców.

§ 4. W przypadku materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub sadzeniaków ziemniaka kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 14 lipca 2009 r. wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. W przypadku wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany złożonych w terminach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 6, dopłatę tę przyznaje się za okresy, w których materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony lub wydany z magazynu i zużyty do siewu lub sadzenia, określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 6. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 214, poz. 1581).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799.