ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowy sposób stosowania nawozów;

2)   jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania nawozów.

§ 2. 1. Nawozy stosuje się równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych.

2. Nawozy mogą być stosowane łącznie ze środkami ochrony roślin jedynie wówczas, gdy jest to przewidziane w instrukcji stosowania środka ochrony roślin lub nawozu.

3. Przy ustalaniu dawek nawozu uwzględnia się potrzeby pokarmowe roślin i zasobność gleby w składniki pokarmowe, a w przypadku stosowania odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach środków wspomagających uprawę roślin i dodatków do wzbogacenia gleby — również dawki składników pokarmowych wprowadzanych do gleby z tymi substancjami.

4. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe).

§ 3. 1. 3) Nawozy naturalne i organiczne, w postaci płynnej, stosuje się przy użyciu rozlewaczy, aplikatorów doglebo-wych, deszczowni lub wozów asenizacyjnych wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe.

2. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej, mogą być stosowane podczas wegetacji roślin (pogłównie) tylko na użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

3. Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

4. 4) Nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 5 m od brzegu:

1)   jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;

2)   cieków wodnych;

3)   rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;

4) 5) kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm. 6) ).

4a. 7) Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:

1) brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;

2) 8) ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

3) obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

4b. Gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:

1)   jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;

2)   cieków wodnych;

3)   rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu;

4)   kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

5. Nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane:

1)   gdy poziom wody podziemnej jest poniżej 1,2 m;

2)   poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych.

§ 4. (uchylony). 9)

§ 5. Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania nawozów są:

1) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w zakresie stosowania nawozów w uprawach polowych;

2) 10) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach w zakresie stosowania nawozów w uprawach sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników oraz warzywnictwie;

3)   (uchylony); 11 )

4) 12)  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach w zakresie stosowania nawozów na użytkach zielonych;

5)   Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz jego oddziały;

6)   wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz ich oddziały;

7)   Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie oraz okręgowe stacje chemiczno-rolnicze;

8)   uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku rolnictwo.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 13) .


1)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 29.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. poz. 745), które weszło w życie z dniem 3 lipca 2012 r.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. poz. 1039), które weszło w życie z dniem 24 września 2013 r.

6)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

7)    Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9)    Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 maja 2008 r.