ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu ustalania i umieszczania numeru identyfikacyjnego partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli

Na podstawie art. 47 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania i umieszczania numeru identyfikacyjnego partii:

1) wina spełniającego wymagania określone w art. 61 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.), zwanego dalej „winem z określonego rocznika”;

2) wina spełniającego wymagania określone w art. 62 rozporządzenia wymienionego w pkt 1, zwanego dalej „winem z określonej odmiany winorośli”;

3) wina z określonego rocznika oraz wina z określonej odmiany winorośli.

§ 2. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w § 1 pkt 1, dla każdej partii wina z określonego rocznika składa się z następujących po sobie elementów:

1) litery – R, która wskazuje, że wino jest winem z określonego rocznika;

2) znaku decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego partii wina;

3) znaku – /;

4) wyrażonej w cyfrach arabskich ilości litrów partii wina.

§ 3. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w § 1 pkt 2, dla każdej partii wina z określonej odmiany winorośli składa się z następujących po sobie elementów:

1) litery – O, która wskazuje, że wino jest winem z określonej odmiany winorośli;

2) znaku decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego partii wina;

3) znaku – /;

4) wyrażonej w cyfrach arabskich ilości litrów partii wina.

§ 4. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w § 1 pkt 3, dla każdej partii wina z określonego rocznika oraz wina z określonej odmiany winorośli składa się z następujących po sobie elementów:

1) liter – OR, które wskazują, że wino jest winem z określonego rocznika oraz winem z określonej odmiany winorośli;

2) znaku decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego partii wina;

3) znaku – /;

4) wyrażonej w cyfrach arabskich ilości litrów partii wina.

§ 5. Numer identyfikacyjny partii wina, o którym mowa w § 2–4, umieszcza się na etykiecie na opakowaniu jednostkowym wina w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, czcionką tego samego rodzaju i koloru oraz o tym samym rozmiarze, nie mniejszym niż 2 mm.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).