ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin

Na podstawie art. 75 ust. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin;

2) kwalifikacje osób prowadzących szkolenia w zakresie ochrony roślin;

3) programy szkoleń w zakresie ochrony roślin;

4) maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie ochrony roślin;

5) sposób dokumentowania działań związanych z prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony roślin;

6) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin oraz okres ważności tego zaświadczenia.

§ 2. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie ochrony roślin:

1) zapewnia pomieszczenia umożliwiające prowadzenie zajęć, w tym wykorzystywanie w ich trakcie pomocy audiowizualnych;

2) udostępnia uczestnikom szkoleń w szczególności:

a) pomoce audiowizualne, w tym prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe, zestawy foliogramów, przeźrocza,

b) materiały szkoleniowe.

§ 3. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa w § 2:

1) zapewnia miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwaczy ciągnikowych polowych i ciągnikowych sadowniczych, wraz z ciągnikiem, lub sprzętu agrolotniczego;

2) udostępnia uczestnikom szkolenia:

a) modelowy zestaw odzieży ochronnej stosowanej przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin w uprawach polowych, sadowniczych i pod osłonami, w tym w szklarniach, inspektach, namiotach foliowych i magazynach,

b) opryskiwacze ciągnikowe polowe i ciągnikowe sadownicze, wraz z ciągnikiem, lub sprzęt agrolotniczy,

c) części do modernizacji opryskiwaczy,

d) przyrządy do regulacji opryskiwacza, w tym stoper, taśmę mierniczą, kalkulator, suwaki do określania parametrów pracy, cylindry miarowe,

e) wiatromierze.

§ 4. Osoby prowadzące szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin lub w zakresie stosowania środków ochrony roślin powinny mieć:

1) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie w zawodzie technik rolnik, technik ogrodnik, technik leśnik lub technik mechanizacji rolnictwa i uzyskać tytuł zawodowy w danym zawodzie lub

2) ukończone studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub technika rolnicza i leśna

— oraz posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z ochroną roślin.

§ 5. 1. Osoby prowadzące szkolenia w zakresie integrowanej produkcji powinny:

1) mieć ukończone studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub pokrewnym;

2) posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji, zgodnie z programem szkolenia określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, prowadzonym przez:

a) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach lub

b) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, lub

c) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, lub

d) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu — Państwowy Instytut Badawczy, lub

e) wyższą szkołę rolniczą.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników jednostek naukowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), zajmujących się integrowaną produkcją w ramach prowadzonych przez nich badań.

§ 6. Osoby prowadzące szkolenia w zakresie ochrony roślin w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy powinny mieć ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać tytuł zawodowy w danym zawodzie lub mieć ukończone studia wyższe o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 7. Program szkolenia w zakresie:

1) integrowanej produkcji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) stosowania środków ochrony roślin:

a) przy użyciu opryskiwaczy jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

b) sprzętem agrolotniczym jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

c) metodą fumigacji jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 8. Szkolenia w zakresie ochrony roślin są prowadzone w grupach nie większych niż 30 osób.

§ 9. 1. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie ochrony roślin dokumentuje swe działania, prowadząc wykaz obejmujący:

1) daty i zakres przeprowadzanych szkoleń;

2) imiona i nazwiska osób prowadzących szkolenia;

3) imiona i nazwiska osób, które ukończyły szkolenia, oraz numery wydanych zaświadczeń o ich ukończeniu.

2. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie ochrony roślin przechowuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, przez okres 5 lat od dnia zakończenia szkolenia.

§ 10. 1. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin:

1) dla osób uczestniczących w szkoleniu jest ważne przez 5 lat;

2) dla osób prowadzących szkolenie w zakresie integrowanej produkcji jest ważne bezterminowo.

§ 11. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie:

1) integrowanej produkcji,

2) obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin,

3) stosowania środków ochrony roślin:

a) przy użyciu opryskiwaczy,

b) sprzętem agrolotniczym,

c) metodą fumigacji

— wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuje ważność przez okres, na który zostało wydane.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1721)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Dz. U. Nr 105, poz. 671 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1152), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 52 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278).