ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi oraz osób sprawujących nadzór nad tymi osobami 2)

Na podstawie art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. Osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi powinny posiadać:

1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;

2) co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie w zakresie utrzymywania zwierząt oraz wykonywania czynności związanych z karmieniem, pojeniem, chwytaniem, poskramianiem i przemieszczaniem zwierząt.

§ 2. Osoby sprawujące nadzór nad osobami, o których mowa w § 1, powinny posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania tego nadzoru oraz:

1) ukończone studia wyższe na kierunku weterynaria, rolnictwo, zootechnika lub biologia, lub

2) ukończoną szkołę średnią zawodową oraz tytuł zawodowy technika w zawodach związanych z chowem i hodowlą zwierząt, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, lub

3) wykształcenie średnie, o którym mowa w art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

z późn. zm. 3) ), oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach, o których mowa w pkt 2.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych (Dz. Urz. WE L 358 z 18.12.1986, str. 1, Dz. Urz. UE L 230 z 16.09.2003, str. 32).

Dane dotyczące ogłoszenia dyrektyw dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 94, poz. 788.