ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Obiekty budowlane lub miejsca, w których zwierzęta są grupowane na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, zwane dalej „obiektami”, powinny:

1) znajdować się w miejscu ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem zwierząt z zewnątrz;

2) być wyposażone w:

a) urządzenia służące do załadunku i wyładunku zwierząt,

b) system odprowadzania ścieków,

c) maty odkażające wyłożone przed wejściem i wyjściem oraz wjazdem i wyjazdem z tych obiektów.

2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, zapewnia się:

1) pomieszczenie:

a) do przetrzymywania zwierząt, wyposażone w urządzenia do ich karmienia i pojenia,

b) umożliwiające izolację zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

c) socjalne i biurowe, udostępnione na czas wykonywania czynności przez urzędowego lekarza weterynarii, z doprowadzoną bieżącą wodą;

2) wydzielone miejsce:

a) do przeprowadzania badań zwierząt z zainstalowanym oświetleniem umożliwiającym przeprowadzenie tych badań, wyposażone w urządzenia do unieruchamiania i poskramiania zwierząt,

przetrzymywanie

b) umożliwiające oddzielne zwierząt agresywnych,

c) do przechowywania nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu.

3. Stwierdzenie spełnienia wymagań weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest wymagane dla każdego obiektu, w którym ta dziatalność ma być prowadzona.

4. Obiekty, o których mowa w ust. 1, poddaje się czyszczeniu i odkażaniu zgodnie z zaleceniami powiatowego lekarza weterynarii.

§ 2. Dopuszcza się skup zwierząt z kilku gospodarstw jednym środkiem transportu, jeżeli zwierzęta te:

1) są transportowane:

a) bezpośrednio do rzeźni położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L3 z 5.01.2005, str. 1);

2) po załadowaniu na środek transportu w poszczególnych gospodarstwach nie opuszczają tego środka transportu od załadunku do dostarczenia ich do miejsca przeznaczenia.

§ 3. W przypadku mat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c, ich:

1) długość powinna być nie mniejsza niż:

a) obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego — w przypadku mat wyłożonych przed wjazdami i wyjazdami,

b) metr — w przypadku mat wyłożonych przed wejściami i wyjściami;

2) szerokość powinna być nie mniejsza niż:

a) szerokość wjazdu lub wyjazdu — w przypadku mat wyłożonych przed wjazdami i wyjazdami,

b) szerokość wejścia lub wyjścia — w przypadku mat wyłożonych przed wejściami i wyjściami.

§ 4. 1. Przedmiotem działalności, o której mowa w § 1 ust. 1, mogą być wyłącznie zwierzęta:

1) oznakowane w sposób określony w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2) niepodlegające zakazowi wyprowadzania z gospodarstwa wydanemu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

2. Dopuszcza się obrót zwierzętami podlegającymi zakazowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli zwierzęta:

1) z gospodarstwa pochodzenia zostaną dostarczone bezpośrednio do wskazanej przez powiatowego lekarza weterynarii rzeźni położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) te nie miały kontaktu z innymi zwierzętami w czasie ich przewożenia z gospodarstwa pochodzenia do rzeźni.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący działalność, o której mowa w § 1 ust. 1, prowadzi dokumentację dotyczącą zwierząt będących przedmiotem jego działalności.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę posiadacza zwierząt, od którego zwierzęta zostały nabyte, oraz adres i numer identyfikacyjny gospodarstwa ich pochodzenia;

2) datę nabycia i zbycia zwierząt;

3) liczbę nabytych i zbytych zwierząt, numer identyfikacyjny każdego z nich oraz numer świadectwa zdrowia lub paszportu;

4) imię i nazwisko albo nazwę nabywcy oraz adres miejsca, do którego dostarczono zwierzęta;

5) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu dokonującego przewozu zwierząt oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym zwierzęta są przewożone;

6) kopię planu trasy, jeżeli jest wymagana.

3. Dokumentację przechowuje się przez 3 lata od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt (Dz. U. Nr 100, poz. 1011).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830.