ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 284, poz. 2845) 1) .

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Informacja w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” przyjętego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2027) została ogłoszona w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (M. P. Nr 6, poz. 79).