ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto 2 )

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4–6 oraz ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wymagania specjalne, jakie powinny spełniać żywy pyłek i rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, rodzaju Actinidia, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium;

2)   dokumenty, w które zaopatruje się rośliny, o których mowa w pkt 1, w tym informacje, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym;

3)   podmioty, które mogą wprowadzać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczać przez to terytorium rośliny, o których mowa w pkt 1;

4)   zakres, w jakim do organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin dotyczące organizmów kwarantannowych.

§ 2. 1. Rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich:

1)   przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;

2)   jeżeli zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, w którego rubryce „dodatkowa deklaracja” została umieszczona informacja, z której wynika, że rośliny te były uprawiane w państwie trzecim:

a)   w którym występowanie organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto nie jest znane, albo

b)   na obszarze ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin tego państwa zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 4) jako obszar wolny od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, przy czym nazwę tego obszaru umieszcza się w rubryce „miejsce pochodzenia” świadectwa fitosanitarnego, albo

c) w miejscu produkcji wolnym od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin tego państwa zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 5) albo w części tego miejsca:

— w którym zastosowano rozwiązania zapewniające izolację tych roślin od środowiska zewnętrznego i uniemożliwiające wystąpienie organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, a krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole tych roślin na obecność objawów porażenia przez ten organizm, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, i na podstawie tych kontroli stwierdzono, że te rośliny są wolne od tego organizmu,

— które było otoczone strefą o promieniu co najmniej 500 m i w strefie tej krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole tych roślin na obecność objawów porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, a rośliny wykazujące objawy porażenia tym organizmem oraz rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, rosnące w promieniu 5 m od roślin wykazujących objawy porażenia tym organizmem zostały niezwłocznie zniszczone, albo

d) w miejscu produkcji wolnym od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin tego państwa zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych, które było otoczone strefą o promieniu 4500 m, a ponadto na obszarze obejmującym miejsce produkcji i otaczającą je strefę krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność objawów porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, i na podstawie tych kontroli stwierdzono, że te rośliny są wolne od tego organizmu.

2. W przypadku roślin, o których mowa w § 1 pkt 1, uprawianych w miejscu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c albo d, w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja” umieszcza się informacje o:

1)   uprawie roślin matecznych, z których zostały uzyskane te rośliny, w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, b albo c, albo

2)   uznaniu roślin matecznych, z których zostały uzyskane te rośliny, za wolne od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto na podstawie wyników badań laboratoryjnych, którym poddano każdą roślinę mateczną, albo

3)   poddaniu tych roślin badaniom laboratoryjnym przeprowadzonym w sposób umożliwiający wykrycie u tych roślin mniejszego niż 0,1% stopnia porażenia z 99-procentowym prawdopodobieństwem wykrycia organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto.

§ 3. 1. Rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, pochodzące z państw trzecich, po przeprowadzeniu granicznej kontroli fitosanitarnej zakończonej wydaniem decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, mogą być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)   przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;

2)   jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin.

2. Rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, pochodzące z państw członkowskich mogą być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1)   zostały zaopatrzone w paszport roślin;

2)   były uprawiane:

a) w państwie członkowskim, w którym występowanie organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto nie jest znane, albo

b)   na obszarze strefy chronionej ustanowionej ze względu na organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, wymienionej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznającym chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 193 z 22.07.2008, str. 1, z późn. zm.), albo

c)   na obszarze ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin państwa członkowskiego zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych jako obszar wolny od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, albo

d)   w miejscu produkcji wolnym od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin państwa członkowskiego zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych albo w części tego miejsca:

— w którym zastosowano rozwiązania zapewniające izolację tych roślin od środowiska zewnętrznego i uniemożliwiające wystąpienie organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, a krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła dwie kontrole roślin na obecność objawów porażenia przez ten organizm, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, i na podstawie tych kontroli stwierdzono, że te rośliny są wolne od tego organizmu,

— które było otoczone strefą o promieniu co najmniej 500 m, w której krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność objawów porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, a rośliny wykazujące objawy porażenia tym organizmem oraz rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, rosnące w promieniu 5 m od roślin wykazujących objawy porażenia tym organizmem zostały niezwłocznie zniszczone, albo

e)   w miejscu produkcji wolnym od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin państwa członkowskiego, zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych, które było otoczone:

—  strefą bezpieczeństwa o promieniu 500 m, a ponadto na obszarze obejmującym miejsce produkcji i otaczającą je strefę bezpieczeństwa krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność objawów porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, i na podstawie tych kontroli stwierdzono, że te rośliny są wolne od tego organizmu,

—  strefą buforową, której granica przebiega w odległości 4000 m od granicy strefy bezpieczeństwa, a ponadto na obszarze tej strefy krajowa służba ochrony roślin tego państwa w czasie ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wysyłką przeprowadziła co najmniej dwie kontrole roślin na obecność objawów porażenia przez organizm Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, obejmujące badania laboratoryjne, w terminach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem wykrycia tego organizmu, a rośliny wykazujące objawy porażenia tym organizmem oraz rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, rosnące w promieniu 5 m od roślin wykazujących objawy porażenia zostały niezwłocznie zniszczone.

3. Rośliny, o których mowa w § 1 pkt 1, w przypadku gdy były uprawiane w miejscu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. d albo e, powinny ponadto spełniać następujące wymagania:

1)   rośliny mateczne, z których zostały uzyskane:

a)   były uprawiane w miejscach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, b, c albo d, albo

b)   zostały uznane za wolne od organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto na podstawie wyników badań laboratoryjnych, którym poddano każdą roślinę mateczną, albo

2)   zostały poddane badaniom laboratoryjnym przeprowadzonym w sposób umożliwiający wykrycie u tych roślin mniejszego niż 0,1% stopnia porażenia z 99-procentowym prawdopodobieństwem wykrycia organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto.

§ 4. Do organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto stosuje się odpowiednio przepisy art. 6-8a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2012/756/UE z dnia 5 grudnia 2012 r. w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto (Dz. Urz. UE L 335 z 07.12.2012, str. 49).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 1512 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 455.

4) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 4 Wymagania dla ustanawiania obszarów wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 4 Requirements for the establishment of pest free areas) przyjęty na podstawie art. X Mędzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 485).

5) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 10 Wymagania dla ustanawiania miejsc produkcji wolnych od określonych organizmów szkodliwych oraz miejsc wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 10 Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 485).