ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Nadwyżkę środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych stanowi dodatnia różnica między stanem środków finansowych na koniec danego roku obrotowego, z wyłączeniem środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a stanem zobowiązań, o których mowa w ust. 2, ustalonych na dzień 31 grudnia danego roku.

2. Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych środki podlegające rozliczeniu, niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, pomniejsza się o zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu:

1) podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń;

2) dostaw i usług;

3) wynagrodzeń;

4) innych zobowiązań krótkoterminowych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 iNr291, poz. 1707.