ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się zakaz:

1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków;

2) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia zwierząt, o których mowa w pkt 1, na targowiskach;

3) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlić, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni.

§ 1a. 1.Zwierzęta, o których mowa w § 1 pkt 3, mogą być utrzymywane na otwartej przestrzeni, jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

2. Kaczki i gęsi w zakładzie hodowli zarodowej lub zakładzie reprodukcyjnym mogą być utrzymywane na otwartej przestrzeni, jeżeli:

1) zostały trwale oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;

2) będą przebywały na otwartej przestrzeni nie dłużej niż 6 godzin dziennie;

3) ich karmienie i pojenie odbywa się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków;

4) podmiot prowadzący zakład zapewni:

a) stały dozór uniemożliwiający kontakt kaczek i gęsi z dzikimi ptakami,

b) że kaczki i gęsi przebywające na otwartej przestrzeni nie będą miały dostępu do otwartych zbiorników wodnych,

c) stosowanie urządzeń do odstraszania dzikich ptaków,

d) że lekarz weterynarii będzie przeprowadzał badanie kliniczne ptaków w stadzie raz w miesiącu, przy czym pierwsze badanie zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem utrzymywania ptaków na otwartej przestrzeni,

e) że będzie przeprowadzane badanie laboratoryjne w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu wywołanej wirusem grypy A podtyp H5 i H7 co najmniej co 2 miesiące, przy czym pierwsze badanie zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem utrzymywania ptaków na otwartej przestrzeni.

3. Badanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. e, przeprowadza się na próbkach pobranych przez lekarza weterynarii co najmniej od 15 ptaków z każdego stada w krajowym laboratorium referencyjnym, w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, prowadzącym badania w tym kierunku.

4. Podmiot prowadzący zakład hodowli zarodowej lub zakład reprodukcyjny:

1) zamierzający utrzymywać ptaki w sposób określony w ust. 2, informuje o tym powiatowego lekarza weterynarii przed rozpoczęciem takiego utrzymywania, podając miejsce oraz liczbę utrzymywanych ptaków;

2) przekazuje informację o wynikach badań, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d i e, powiatowemu lekarzowi weterynarii niezwłocznie po ich otrzymaniu.

5. Gołębie pocztowe mogą być wypuszczane z gołębnika na loty treningowe jedynie w najbliższym sąsiedztwie gołębnika, jeżeli są:

1) utrzymywane oddzielnie od innych ptaków;

2) karmione i pojone w zamkniętym pomieszczeniu.

§ 1b. (uchylony).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).