ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych 2)

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm. 3) ) oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966, z późn. zm. 5) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2:

a)   uchyla się ust. 3,

b)   w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) napojów o zawartości alkoholu od 10% objętościowo;”;

2)  w § 5:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Podawanie wykazu składników nie dotyczy następujących środków spożywczych:

1)   jednoskładnikowych środków spożywczych, jeżeli nazwa środka spożywczego:

a)   jest taka sama jak nazwa składnika albo

b)   umożliwia dokładną identyfikację charakteru składnika;

2)   świeżych, nieobranych i nierozdrobnionych:

a)   owoców,

b)   warzyw, w tym ziemniaków;

3)   wody gazowanej, jeżeli w jej oznakowaniu zawarta jest informacja o nasyceniu dwutlenkiem węgla;

4)   octu wytworzonego z jednego surowca metodą fermentacyjną, bez dodatku innych składników;

5)   serów, masła, fermentowanego mleka, śmietanki i śmietany, jeżeli do ich wytworzenia użyto tylko produktów mlecznych, niezbędnych w procesach przetwórczych enzymów lub drobnoustrojów, lub soli spożywczej niezbędnej do produkcji serów innych niż twarogowe i topione;

6)   piwa, wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych, z tym że w przypadku, gdy te środki spożywcze zawierają składniki alergenne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub składniki pochodzące ze składników alergennych w ich oznakowaniu podaje się nazwy tych składników poprzedzone nagłówkiem obejmującym wyraz „zawiera”, chyba że taki składnik został wymieniony w wykazie składników lub w nazwie, pod którą dany środek spożywczy występuje w obrocie.”,

b) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. W przypadku środków spożywczych, o których mowa w ust. 2a pkt 5, do których dodano inne niż wymienione w tym przepisie składniki, w wykazie składników można podawać tylko te dodane składniki, z tym że wykaz składników poprzedza się nagłówkiem zawierającym wyrazy „składniki dodatkowe”.

10. Nazwę każdego składnika alergennego wykorzystywanego do produkcji środka spożywczego i nadal obecnego w gotowym środku spożywczym, nawet w zmienionej formie, oraz nazwę każdego składnika pochodzącego ze składnika alergennego, w tym również w przypadku środków spożywczych, o których mowa w ust. 2a, oraz składników, o których mowa w ust. 5 i § 8 ust. 1, podaje się z wyraźnym odniesieniem do nazwy składnika określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”;

3)  w § 9 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) witamin i składników mineralnych, jeżeli informacja o ich zawartości w środku spożywczym została podana w informacji o wartości odżywczej;”;

4)  w § 16 w ust. 1 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„— informacje oraz wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1, § 18, § 19 ust. 2, § 20-24, § 26-30, § 34 i § 35, mogą być podawane tylko w dokumentach odnoszących się do tych środków spożywczych towarzyszących środkom spożywczym albo przesłanych przed dostarczeniem tych środków spożywczych albo w chwili ich dostarczenia.”;

5)  § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. W przypadku środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży oprócz nazwy środka spożywczego podaje się:

1)   nazwę albo imię i nazwisko producenta;

2)   wykaz składników;

3)   klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;

4)   w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2005, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14, z późn. zm.) mrożonych glazurowanych — dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;

5)   w przypadku pieczywa-dodatkowo:

a)   masę jednostkową,

b)   informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” w przypadku zastosowania takich procesów technologicznych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom.”;

6)  § 20-25 otrzymują brzmienie:

„§ 20. 1. Nazwa „miód pitny” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016), zwanej dalej „ustawą winiarską”.

2. Nazwa „miód pitny markowy” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy winiarskiej.

3. Nazwę, o której mowa w ust. 1 i 2, uzupełnia się na końcu jednym z następujących określeń:

1)   „owocowy” — w przypadku miodu pitnego lub miodu pitnego markowego uzyskanego w procesie fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny lub nastawu na miód pitny markowy, w którym co najmniej 30% wody zastąpiono sokiem owocowym;

2)   „winogronowy” — w przypadku miodu pitnego lub miodu pitnego markowego uzyskanego w procesie fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny lub nastawu na miód pitny markowy, w którym co najmniej 30% wody zastąpiono sokiem winogronowym.

4. Oznakowanie napoju, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera określenie:

1)   „czwórniak” — w przypadku wyrobu gotowego o proporcji: 1 objętość miodu na 3 objętości wody albo wody z sokiem;

2)   „trójniak” — w przypadku wyrobu gotowego o proporcji: 1 objętość miodu na 2 objętości wody albo wody z sokiem;

3)   „dwójniak” — w przypadku wyrobu gotowego o proporcji: 1 objętość miodu na 1 objętość wody albo wody z sokiem;

4)   „półtorak” — w przypadku wyrobu gotowego o proporcji: 1 objętość miodu na 0,5 objętości wody albo wody z sokiem.

5. Dopuszcza się zastąpienie określenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nazwą użytego owocu, jeżeli do sporządzenia nastawu użyto jednorodnego soku owocowego lub moszczu owocowego.

§ 21. Nazwa:

1)   „wino owocowe markowe” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c,

2)   „wino owocowe” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. d,

3)   „wino owocowe wzmocnione” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. e,

4)   „wino owocowe aromatyzowane” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. f,

5)   „wino z soku winogronowego” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. g,

6)   „aromatyzowane wino z soku winogronowego” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. h,

7)   „nalewka na winie owocowym” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. i,

8)   „aromatyzowana nalewka na winie owocowym” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. j,

9)   „nalewka na winie z soku winogronowego” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. k,

10)  „aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. l,

11)  „napój winny owocowy” albo „napój winny miodowy” w zależności od zastosowanych surowców może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. m,

12)  „aromatyzowany napój winny owocowy” albo „aromatyzowany napój winny miodowy” w zależności od zastosowanych surowców może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. n,

13)  „wino owocowe niskoalkoholowe” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. o,

14)  „aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. p,

15)  „cydr” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. q,

16)  „peny” może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanego napoju winiarskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. r

— ustawy winiarskiej.

§ 22. W oznakowaniu fermentowanych napojów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c-e, i, m oraz lit. o ustawy winiarskiej, otrzymanych z nastawu zawierającego co najmniej 75% danego owocu lub soku z tego owocu, dopuszcza się zastąpienie określenia „owocowe” lub „owocowy” nazwą użytego owocu.

§ 23. Nazwy, o których mowa w § 21 pkt 2–6 i pkt 11–16, uzupełnia się o jedno z następujących określeń:

1)   „musujące” albo „musujący” — w przypadku napoju zawierającego naturalny dwutlenek węgla pochodzący z fermentacji alkoholowej, znajdujący się pod ciśnieniem nie mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C, który po otwarciu butelki uchodzi i powoduje perlenie napoju;

2)   „półmusujące” albo „półmusujący” — w przypadku napoju zawierającego naturalny dwutlenek węgla pochodzący z fermentacji alkoholowej, znajdujący się pod ciśnieniem od 1 do 2,5 bara, mierzonym w temperaturze 20°C, który po otwarciu butelki uchodzi i powoduje perlenie napoju;

3)   „musujące gazowane” albo „musujący gazowany” — w przypadku napoju zawierającego dodany dwutlenek węgla znajdujący się pod ciśnieniem nie mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C, który po otwarciu butelki uchodzi i powoduje perlenie napoju;

4)   „półmusujące gazowane” albo „półmusujący gazowany” — w przypadku napoju zawierającego dodany dwutlenek węgla znajdujący się pod ciśnieniem od 1 do 2,5 bara, mierzonym w temperaturze 20°C, który po otwarciu butelki uchodzi i powoduje perlenie napoju.

§ 24. 1. Oznakowanie fermentowanych napojów winiarskich o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c-e, g, i, k oraz lit. m ustawy winiarskiej, zawierających cukry redukujące po inwersji, może być uzupełnione dodatkowo określeniem:

1)   „wytrawne”, „wytrawna” albo „wytrawny” — w przypadku napoju zawierającego do 10 g cukru/litr;

2)   „półwytrawne”, „półwytrawna” albo „półwytrawny” — w przypadku napoju zawierającego powyżej 10 do 30 g cukru/litr;

3)   „półsłodkie”, „półsłodka” albo „półsłodki” — w przypadku napoju zawierającego powyżej 30 do 60 g cukru/litr;

4)   „słodkie”, „słodka” albo „słodki” — w przypadku napoju zawierającego powyżej 60 do 150 g cukru/litr;

5)   „bardzo słodkie”, „bardzo słodka” albo „bardzo słodki” — w przypadku napoju zawierającego powyżej 150 g cukru/litr.

2. Oznakowanie fermentowanych napojów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. f, h, j, l oraz lit. n ustawy winiarskiej, zawierających cukry redukujące po inwersji, może być uzupełnione dodatkowo określeniem:

1)   „wytrawne”, „wytrawna” albo „wytrawny” — w przypadku napoju zawierającego do 15 g cukru/litr;

2)   „półwytrawne”, „półwytrawna” albo „półwytrawny” — w przypadku napoju zawierającego powyżej 15 do 30 g cukru/litr;

3)   „półsłodkie”, „półsłodka” albo „półsłodki” — w przypadku napoju zawierającego powyżej 30 do 60 g cukru/litr;

4)   „słodkie”, „słodka” albo „słodki” — w przypadku napoju zawierającego powyżej 60 do 150 g cukru/litr;

5)   „bardzo słodkie”, „bardzo słodka” albo „bardzo słodki” — w przypadku napoju zawierającego powyżej 150 g cukru/litr.

3. Oznakowanie fermentowanych napojów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. o, p, q oraz lit. r ustawy winiarskiej, zawierających cukry redukujące po inwersji, może być uzupełnione dodatkowo określeniem:

1)   „wytrawny” albo „wytrawne” — w przypadku napoju zawierającego do 15 g cukru/litr;

2)   „półwytrawny” albo „półwytrawne” — w przypadku napoju zawierającego powyżej 15 do 30 g cukru/litr;

3)   „półsłodki” albo „półsłodkie” — w przypadku napoju zawierającego powyżej 30 do 60 g cukru/litr;

4)   „słodki” albo „słodkie” — w przypadku napoju zawierającego powyżej 60 g cukru/litr.

§ 25. 1. Oznakowanie fermentowanych napojów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy winiarskiej, nie może zawierać:

1)   nazw odmian winorośli lub jakichkolwiek odniesień do odmian winorośli;

2)   wizerunku winogron, winnic lub krzewów winorośli;

3)   określeń: „w rodzaju”, „w typie”, „w stylu”, „imitacja”, „podobny do” lub innych tego typu określeń lub oznaczeń;

4)   określeń, rysunków lub informacji sugerujących w jakikolwiek sposób, że fermentowany napój winiarski jest jednym z wyrobów winiarskich, o których mowa w:

a)   załączniku XIb do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1234/2007”, lub

b)   rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (Dz. Urz. WE L 149 z 14.06.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 286, z późn. zm.).

2. Oznakowanie napoju winnego owocowego, napoju winnego miodowego lub wina owocowego niskoalkoholowego nie może zawierać określeń sugerujących w jakikolwiek sposób, że napój ten jest winem owocowym markowym, winem owocowym, miodem pitnym markowym lub miodem pitnym.

3. Nazwy fermentowanych napojów winiarskich, o których mowa w § 21, oraz uzupełniające określenia, o których mowa w § 23 i § 24, umieszcza się:

1)   blisko siebie — w bezpośrednim sąsiedztwie;

2)   przy użyciu nieusuwalnej czcionki o takiej samej wielkości, kroju i kolorze;

3)   w sposób czytelny, gwarantujący ich wyraźne odróżnienie od tła oraz pozostałych informacji lub znaków graficznych zamieszczonych w oznakowaniu.”;

7)  uchyla się § 31;

8)  w § 32:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nazwa „miód” może być użyta wyłącznie do oznakowania środka spożywczego, który jest określony w rozporządzeniu nr 1234/2007 załączniku III części VIII ust. 1.”,

b)   w ust. 2 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„nazwę kraju lub krajów pochodzenia, w których miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego kraju, wskazanie to może być zastąpione informacją:”;

9)  w § 33:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jaja wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znakuje się zgodnie z rozporządzeniem nr 1234/2007 załącznikiem XIV częścią A pkt III ust. 1 zdaniem pierwszym oraz art. 9 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.), podając po numerze oznaczenia sposobu utrzymywania kur nieśnych kod państwa członkowskiego — PL oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 173, poz. 1178).”,

b)   w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Producent jaj utrzymujący nie więcej niż 50 kur nieśnych jest zwolniony z obowiązku znakowania jaj oznaczeniem kodowym, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1234/2007 załączniku XIV części A pkt III ust. 1 zdaniu pierwszym, jeżeli:”,

c)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Producenci jaj sprzedający jaja bezpośrednio konsumentowi końcowemu w miejscu produkcji tych jaj mogą nie spełniać wymagań, o których mowa w rozporządzeniu nr 1234/2007 załączniku XIV części A.”;

10) w § 35 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W oznakowaniu mleka:

1)   surowego,

2)   spożywczego, w przypadku którego:

a)   zastosowano obróbkę cieplną — pasteryzację zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego załącznikiem III sekcją IX rozdziałem II częścią II pkt 1 lit. a,

b)   występuje dodatnia reakcja w badaniu na obecność laktoperoksydazy

— oprócz nazwy zgodnej z rozporządzeniem nr 1234/2007 można stosować określenie „świeże”.”.

§ 2. Oznakowanie fermentowanych napojów winiarskich wyrabianych lub wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm. 6) ), stosowane na podstawie dotychczasowych przepisów, może być stosowane przez okres wskazany w art. 97 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 6 i 10 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)   Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 18 kwietnia 2012 r. pod numerem 2012/0246/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mnistrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr214, poz. 1346 iNr227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 219, poz. 1629, z 2008 r. Nr 93, poz. 595, z 2009 r. Nr 160, poz. 1271 oraz z 2010 r. Nr 88, poz. 580.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2008 r. Nr 145, poz. 915 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 38, poz. 298.