ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury 2)

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania weterynaryjne umieszczania na rynku zwierząt akwakultury i produktów akwakultury;

2) listę chorób zakaźnych zwierząt akwakultury, w tym listę chorób, ze względu na niewystępowanie których następuje uznanie strefy lądowej dla ryb lub strefy przybrzeżnej dla ryb albo mięczaków za zatwierdzone i gospodarstw położonych w strefach niezatwierdzonych za zatwierdzone;

3) wymagania niezbędne do uznania strefy lądowej lub strefy przybrzeżnej dla ryb lub mięczaków za strefę zatwierdzoną;

4) szczegółowe wymagania weterynaryjne niezbędne do uznania gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone;

5) szczegółowe wymagania weterynaryjne niezbędne do utrzymania statusu strefy zatwierdzonej i gospodarstwa zatwierdzonego;

6) szczegółowe wymagania weterynaryjne zawieszania, cofania i ponownego uznawania gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone;

7) szczegółowe warunki transportowania zwierząt akwakultury umieszczanych na rynku;

8) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy umożliwiające uznanie strefy lub gospodarstwa za zatwierdzone;

9) sposób oznakowania przesyłki zwierząt akwakultury i produktów akwakultury.

§ 2. Wolno żyjące zwierzęta akwakultury oraz pochodzące od nich produkty akwakultury umieszczane na rynku w celach chowu lub hodowli, w strefach lub gospodarstwach objętych programem, o którym mowa w § 14, powinny spełniać wymagania w nim określone.

§ 3. Wolno żyjące zwierzęta akwakultury oraz pochodzące od nich produkty akwakultury umieszczane na rynku w celach chowu lub hodowli, w strefach lub gospodarstwach objętych programem, o którym mowa w § 14, powinny zostać poddane kwarantannie w przypadku, gdy zwierzęta te zostały złowione podczas dalekomorskich połowów na dużych głębokościach.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się do tropikalnych ryb ozdobnych utrzymywanych na stałe w akwariach.

§ 5. Ponowne umieszczenie na rynku w strefie niezatwierdzonej mięczaków z gatunków wrażliwych na choroby, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie I na liście nr 2, jest możliwe, gdy:

1) pochodzą one z zatwierdzonego gospodarstwa, położonego w niezatwierdzonej strefie przybrzeżnej, lub

2) zostały one czasowo umieszczone w stawach — magazynach lub w zatwierdzonych zakładach oczyszczających, posiadających systemy oczyszczania i odkażania wód w obiegu zamkniętym.

§ 6. Lista chorób zakaźnych i wrażliwych na nie gatunków zwierząt akwakultury jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. Plany pobierania próbek i metody diagnostyczne stosowane do wykrycia i potwierdzenia obecności chorób zwierząt akwakultury, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie I na liście nr 2, są określone w:

1) decyzji 2001/183/WE z dnia 22 lutego 2001 r. ustanawiającej plany pobierania prób i metody diagnostyczne do celów wykrywania i potwierdzania wystąpienia niektórych chorób ryb oraz uchylającej decyzję 92/532/EWG (Dz. Urz. WE L 67 z 9.03.2001, str. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 409);

2) decyzji 2002/878/WE z dnia 6 listopada 2002 r. ustanawiającej plany pobierania próbek oraz metody diagnostyczne stosowane w celu wykrywania i potwierdzania występowania u mięczaków bonamiozy (Bonamia ostreae) i marteiliozy (Mar-teilia refringens) (Dz. Urz. WE L 305 z 7.11.2002, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 335).

§ 8. Wymagania weterynaryjne niezbędne do uznania strefy lądowej lub strefy przybrzeżnej dla ryb lub mięczaków za strefę zatwierdzoną są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części I lub II, lub III.

§ 9. Szczegółowe wymagania weterynaryjne niezbędne do uznania gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I lub II, lub III.

§ 10. Szczegółowe wymagania weterynaryjne niezbędne dla utrzymania, zawieszenia, cofnięcia i ponownego uznania strefy lądowej dla ryb lub strefy przybrzeżnej dla ryb lub mięczaków za strefę zatwierdzoną są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. Szczegółowe wymagania weterynaryjne niezbędne do utrzymania, zawieszenia, cofnięcia i ponownego uznania gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 12. Środki transportu przeznaczone do transportu zwierząt akwakultury przed załadunkiem powinny:

1) być czyste i, jeżeli jest to konieczne, odkażone przy użyciu dopuszczonych do obrotu produktów biobójczych;

2) posiadać konstrukcję:

a) zabezpieczającą przed wydostawaniem się wody w czasie transportu,

b) pozwalającą, jeżeli jest to konieczne, na wymianę wody w miejscach jej wymiany.

§ 13. Program umożliwiający uznanie strefy lub gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone, ze względu na niewystępowanie chorób, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie I na liście nr 1 i 2, powinien zawierać:

1) określenie położenia geograficznego gospodarstwa lub strefy oraz działań, które mają być podjęte przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji tego programu;

2) opis procedur realizowanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 23 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm. 3) ), zwane dalej „zatwierdzonym laboratorium”, przeprowadzające badania laboratoryjne przewidziane w programie oraz badania, których przeprowadzanie jest wymagane w strefach zatwierdzonych i gospodarstwach zatwierdzonych położonych w strefach niezatwierdzonych, liczbę tych laboratoriów i ich rozmieszczenie;

3) informacje o występowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chorób, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie I na liście nr 1 i 2, oraz wskazanie działań mających na celu zwalczenie chorób w przypadku ich wystąpienia.

§ 14. Program umożliwiający uznanie strefy lub gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone, ze względu na niewystępowanie chorób, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie I na liście nr 3, powinien zawierać:

1) opis sytuacji epizootycznej państwa dotyczący danej choroby, z uwzględnieniem miejsc jej występowania;

2) określenie obszaru, na którym program będzie realizowany;

3) określenie statusu epizootycznego gospodarstw oraz obszarów objętych programem, a także celów, które mają być osiągnięte z uwagi na każdy status, warunki obowiązujące w odniesieniu do przemieszczania zwierząt akwakultury pomiędzy gospodarstwami oraz obszarami o różnym statusie epizootycznym, określenie skutków utraty danego statusu epizootycznego oraz działań, jakie należy podjąć w przypadku utraty tego statusu;

4) opis działań, które będą podjęte w przypadku podejrzenia wystąpienia lub stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt, w tym metody diagnostyczne;

5) procedury monitorowania programu;

6) uzasadnienie programu oraz analizę szacunkowych kosztów i przewidywanych korzyści wynikających z jego wprowadzenia.

§ 15. Wzór świadectwa zdrowia dla:

1) żywych ryb oraz pochodzących od nich produktów akwakultury ze strefy zatwierdzonej,

2) żywych ryb oraz pochodzących od nich produktów akwakultury z gospodarstwa zatwierdzonego,

3) mięczaków pochodzących z zatwierdzonej strefy przybrzeżnej,

4) mięczaków pochodzących z zatwierdzonego gospodarstwa,

5) zwierząt akwakultury oraz pochodzących od nich produktów akwakultury w handlu między strefami niezatwierdzonymi oraz między gospodarstwami niezatwierdzonymi, w odniesieniu do chorób wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie I na liście nr 2,

6) zwierząt akwakultury niewrażliwych na niektóre choroby oraz za pomocą których te choroby nie rozprzestrzeniają się oraz pochodzących od nich produktów

— jest określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44).

§ 16. Wykaz gatunków zwierząt akwakultury niewrażliwych na niektóre choroby oraz za pomocą których te choroby nie rozprzestrzeniają się jest określony w decyzji 2003/390/WE z dnia 23 maja 2003 r. ustanawiającej specjalne warunki umieszczania na rynku gatunków zwierząt akwakultury uznanych za niepodatne na niektóre choroby i ich produktów (Dz. Urz. UE L 135 z 3.06.2003, str. 19).

§ 17. 1. Przesyłkę zwierząt akwakultury i produktów akwakultury znakuje się poprzez umieszczenie bezpośrednio na kontenerze lub innym opakowaniu, w którym transportuje się zwierzęta akwakultury lub produkty akwakultury:

1) pełnej nazwy państwa pochodzenia lub jej urzędowego skrótu;

2) nazwy i adresu gospodarstwa pochodzenia oraz nazwy strefy zatwierdzonej, a w przypadku gospodarstwa zatwierdzonego położonego w strefie niezatwierdzonej — nazwy i adresu tego gospodarstwa;

3) gatunku oraz liczby lub masy zwierząt akwakultury lub produktów akwakultury.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, można umieścić na etykiecie dołączonej do kontenera lub innego opakowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszcza się:

1) w widocznym miejscu w sposób trwały i czytelny;

2) w świadectwie zdrowia.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury (Dz. U. Nr 158, poz. 1656).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2005 r. (poz. 1158)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy 91/67/WE z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącej warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 128);

2) dyrektywy 93/54/WE z dnia 24 czerwca 1993 r. zmieniającej dyrektywę 91/67/WE w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (Dz. Urz. WE L 175 z 19.07.1993, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 325);

3) dyrektywy 98/45/WE z dnia 24 czerwca 1998 r. zmieniającej dyrektywę 91/67/WE w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (Dz. Urz. WE L 189 z 3.07.1998, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 156).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289.