ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz. 1837, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. W przypadku wykonywania badania alergicznego ssaka, o którym mowa w poz. 4 pkt 1 lit. a załącznika do rozporządzenia, wraz z pobieraniem próbek krwi lub mleka do badań laboratoryjnych, o którym mowa w poz. 5 pkt 1 lit. a tiret pierwszym załącznika do rozporządzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 zł.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Część podstawowa wynagrodzenia przysługująca lekarzom weterynarii, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, stanowiąca iloczyn przepracowanych godzin oraz stawek wynagrodzenia za czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia w poz. 8, 13—19 i 22 oraz wynagrodzenie przysługujące osobom, o których mowa w § 3 i 4, nie mogą przekroczyć wysokości kwoty przychodu uzyskanego z wykonania danej czynności.”;

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) poz. 4 i 5 otrzymują brzmienie:


4 Badanie alergiczne:

1) ssaka (tuberkulinizacja, maleinizacja):

a) za pierwszą sztukę w stadzie

19,50

b) od 2 do 5 sztuk — za każde zwierzę

9,75

c) powyżej 5 sztuk — za każde następne zwierzę

7,80

2) ptaka — od zwierzęcia

1,72
5 Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych od zwierzęcia — bez względu na liczbę kierunków badań, w jakich będą one przeprowadzone:

1) ssaka:

a) krwi lub mleka:

— za pierwszą sztukę w stadzie 19,50
— od 2 do 5 sztuk — za każde zwierzę 5,85
— powyżej 5 sztuk — za każde następne zwierzę 4,42

b) wymazu

1,76

c) wypłuczyn z worka napletkowego

19,51

2) ptaka:

a) krwi

0,71

b) wymazu

0,84

b) poz. 7—9 otrzymują brzmienie:


7 Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju — od zwierzęcia:

1) bydła:

a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że:

8,80
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 10,12
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 10,56

b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia), z tym że:

12,10
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 13,91
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 14,52

2) jednokopytnych

12,00

3) świń o ciężarze:

a) poniżej 25 kg, z tym że:

2,20
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 2,53
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 2,64

b) od 25 kg, z tym że:

4,48
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 5,15
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 5,37

4) owiec i kóz o ciężarze:

a) poniżej 12 kg

0,70

b) od 12 kg do 18 kg

1,40

c) powyżej 18 kg

2,00

5) drobiu o ciężarze:

a) poniżej 2 kg, z tym że:

0,0442
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,0508
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,0530

b) od 2 kg do poniżej 5 kg, z tym że:

0,0500
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,0575
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,0600

c) od 5 kg, z tym że:

0,0979
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,1125
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,1174

6) królików o ciężarze:

a) poniżej 2 kg

0,0402

b) od 2 kg do poniżej 5 kg

0,0455

c) od 5 kg

0,0890

7) jelenia i daniela, utrzymywanych w warunkach fermowych

11,00

8) strusia utrzymywanego w warunkach fermowych

9,00

9) dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, z wyłączeniem strusia

0,0665

10) nutrii

1,00
8 Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach nieposiadających automatycznego przesuwu taśmy, o którym mowa w poz. 7, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju — od zwierzęcia:

1) bydła:

a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że:

11,00
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 12,65
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 13,20

b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia), z tym że:

16,50
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 18,97
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 19,80

2) jednokopytnych

18,75

3) świń o ciężarze:

a) poniżej 25 kg, z tym że:

2,42
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 2,78
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 2,90

b) od 25 kg, z tym że:

6,05
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 6,95
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 7,26

4) owiec i kóz o ciężarze:

a) poniżej 12 kg

0,88

b) od 12 kg do 18 kg

1,75

c) powyżej 18 kg

2,50

5) drobiu o ciężarze:

a) poniżej 2 kg, z tym że:

0,0552
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,0634
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,0662

b) od 2 kg do poniżej 5 kg, z tym że:

0,0624
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,0717
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,0748

c) od 5 kg, z tym że:

0,1223
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,1406
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,1467

6) królików o ciężarze:

a) poniżej 2 kg

0,0502

b) od 2 kg do poniżej 5 kg

0,0568

c) od 5 kg

0,1112

7) jelenia i daniela, utrzymywanych w warunkach fermowych

15,00

8) strusia utrzymywanego w warunkach fermowych

10,00

9) dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, z wyłączeniem strusia

0,0798

10) nutrii

1,20
przy czym, w przypadku gdy organizacja uboju świń uniemożliwia przeprowadzenie pełnego badania przedubojowego i poubojowego, co najmniej 10 sztuk świń w czasie 1 godziny — za każdą godzinę nadzoru, z tym że: 50,05
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 57,55
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 60,06
9 Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, w przypadku uboju z konieczności — od zwierzęcia:

1) bydła:

a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że:

14,30
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 16,44
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 17,16

b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia), z tym że:

20,90
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 24,03
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 25,08

2) jednokopytnych

23,00

3) świń o ciężarze:

a) poniżej 25 kg, z tym że:

3,30
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 3,79
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 3,96

b) od 25 kg, z tym że:

7,70
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 8,85
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 9,24

4) owiec i kóz o ciężarze:

a) poniżej 12 kg

1,10

b) od 12 kg do 18 kg

2,30

c) powyżej 18 kg

3,30

5) jelenia i daniela, utrzymywanych w warunkach fermowych

19,00

6) strusia utrzymywanego w warunkach fermowych

14,00

c) poz. 14 i 15 otrzymują brzmienie:


14 Nadzór nad zorganizowanymi poza gospodarstwami punktami odbioru mleka i przetwórstwem mleka, za każdą godzinę nadzoru 53,72
15 Nadzór nad przetwórstwem jaj konsumpcyjnych, za każdą godzinę nadzoru 53,72

d) poz. 17 i 18 otrzymują brzmienie:


17 Nadzór nad wyładowywaniem ze statku rybackiego produktów rybołówstwa lub nadzór nad pierwszą sprzedażą tych produktów, za każdą godzinę nadzoru 53,72
18 Nadzór nad obróbką, przetwórstwem produktów rybołówstwa, skorupiaków, mięczaków i produktów akwakultury lub wyładowywaniem ze statku przetwórni produktów rybołówstwa, za każdą godzinę nadzoru 53,72

e) poz. 26 otrzymuje brzmienie:


26 Obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę — czterokrotne badanie wraz z wydaniem zaświadczeń — od zwierzęcia:

1) przebywającego w zakładzie leczniczym dla zwierząt — obejmująca pełne utrzymanie tego zwierzęcia

250,00

2) doprowadzanego na badania do zakładu leczniczego dla zwierząt

132,50

3) poza zakładem leczniczym dla zwierząt

200,00

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2150, z 2007 r. Nr 2, poz. 12 i Nr 160, poz. 1130 oraz z 2010 r. Nr 227, poz. 1484.