ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012

Na podstawie art. 39f pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się współczynnik ilościowy na rok gospodarczy 2011/2012 dla:

1) długiego włókna lnianego w wysokości 4,4166 t/ha;

2) krótkiego włókna lnianego w wysokości 0,9079 t/ha;

3) włókna konopnego w wysokości 0,9079 t/ha.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).