ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli

Na podstawie art. 47 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stawki opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.), oraz wina, o którym mowa w art. 62 tego rozporządzenia, obejmującej kontrolę, o której mowa w:

1) art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wynoszą:

a) 10,00 zł – za kontrolę zgodności danych z informacji, o której mowa w art. 44 ust. 4 pkt 3 lit. d, ze stanem faktycznym – w odniesieniu do każdej odmiany winorośli zgłoszonej do certyfikacji,

b) 202,00 zł – jeżeli łączna powierzchnia zgłoszonej uprawy winorośli nie przekracza jednego hektara,

c) 202,00 zł za pierwszy hektar oraz 19,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty hektar uprawy winorośli – w przypadku zgłoszenia uprawy winorośli przekraczającej jeden hektar;

2) art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wynoszą:

a) w przypadku dojazdu do miejsca uprawy winorośli lub miejsca wyrobu wina:

– 8,40 zł, jeżeli odległość wynosi do 10 kilometrów,

– 21,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 10 kilometrów do 50 kilometrów,

– 63,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 kilometrów do 100 kilometrów,

– 104,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 100 kilometrów do 150 kilometrów,

– 146,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 150 kilometrów do 200 kilometrów,

– 167,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 200 kilometrów,

b) 21,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę kontroli wyrobu win podlegających certyfikacji, kontroli zgodności informacji z dokumentów związanych z ich wyrobem ze stanem faktycznym oraz kontroli wielkości posiadanych zapasów z poprzednich lat gospodarczych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).