ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i form współdziałania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i formy:

1) współdziałania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego, zwanych dalej „okręgowymi inspektorami”, i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanej dalej „Inspekcją”, przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych, w tym przekazywania informacji o uchybieniach dotyczących produktów rybnych, w szczególności w zakresie kategorii wielkości i kategorii świeżości, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiającym wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 334 z 23.12.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 2, str. 331), oraz oznakowania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198) i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 278 z 23.10.2001, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 247);

2) organizowania wspólnych kontroli produktów rybnych.

§ 2. 1. Okręgowi inspektorzy współdziałają z Inspekcją w sposób zapewniający sprawne przeprowadzenie kontroli produktów rybnych.

2. Współdziałanie okręgowych inspektorów z Inspekcją, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kontroli magazynów, zakładów przetwórstwa oraz innych pomieszczeń służących do przechowywania albo przetwarzania produktów rybnych;

2) wzajemnym udostępnianiu dokumentów zgromadzonych podczas kontroli produktów rybnych, w tym protokołów kontroli oraz postanowień i decyzji wydanych podczas kontroli;

3) wzajemnym przekazywaniu informacji o podejrzeniu naruszenia przepisów o organizacji rynku rybnego albo wystąpieniu zagrożenia takiego naruszenia;

4) wzajemnym udzielaniu pomocy technicznej, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby w związku z wykonywaniem kontroli produktów rybnych, a których wykonanie nie jest możliwe bez udzielenia takiej pomocy;

5) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu i łączności podczas prowadzenia wspólnych działań;

6) wzajemnym udzielaniu pomocy w zakresie prawidłowej identyfikacji produktów rybnych;

7) organizowaniu szkoleń i wymiany doświadczeń z zakresu objętego współpracą.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być udostępniane również w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej.

§ 3. 1. Przekazanie przez okręgowych inspektorów Inspekcji informacji o uchybieniach dotyczących produktów rybnych, w tym w zakresie kategorii wielkości i kategorii świeżości, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiającym wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa, oraz oznakowania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury, następuje z urzędu, w formie pisemnej lub za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej, nie później niż w ciągu 6 godzin od ich uzyskania.

2. Okręgowi inspektorzy, wraz z informacjami, o których mowa w ust. 1, lub niezwłocznie po ich przekazaniu, przekazują również zabezpieczone w sprawie dowody oraz dokumenty zgromadzone podczas kontroli.

3. Inspekcja informuje okręgowego inspektora, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli, o sposobie załatwienia sprawy, niezwłocznie po jej zakończeniu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia, w formie pisemnej lub za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej.

§ 4. 1. Wspólne kontrole produktów rybnych są przeprowadzane:

1) na podstawie planu kontroli na dany rok, sporządzanego przez okręgowych inspektorów w porozumieniu z Inspekcją, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan kontroli;

2) na wniosek okręgowych inspektorów lub organów Inspekcji.

2. Wspólne kontrole, o których mowa w ust. 1, polegają na przeprowadzeniu działań kontrolnych w miejscu kontroli przez okręgowych inspektorów i Inspekcję, z tym że:

1) po przeprowadzeniu czynności kontrolnych przez okręgowych inspektorów następuje przeprowadzenie czynności kontrolnych przez Inspekcję;

2) po przeprowadzeniu czynności kontrolnych przez Inspekcję następuje przeprowadzenie czynności kontrolnych przez okręgowych inspektorów.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rynki rolne i rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).