ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej 2) I)

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość opłat za wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną:

1)  czynności — jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)  badania laboratoryjne — jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku przeprowadzania badań laboratoryjnych niewymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, opłaty pobiera się w wysokości opłat za badania zbliżone pod względem zużycia odczynników i pracochłonności.

§ 2. Wysokość opłat za czynności wymienione w poz. 1-4, 22 i 23 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty:

1)  użytych produktów leczniczych weterynaryjnych lub wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej;

2)  dojazdu do miejsca wykonania czynności, według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalonych zgodnie z przepisami w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej „kosztami dojazdu”;

3)  wykonanych badań laboratoryjnych w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Wysokość opłat za czynności wymienione:

1)  w poz. 5 i 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty badań laboratoryjnych w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2)  w poz. 8, 10 i 31 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty dojazdu, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia — wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni o małej zdolności produkcyjnej.

§ 4. Wysokość opłaty za czynności wymienione w poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty przemieszczenia na statek.

§ 5. Opłaty wymienione w poz. 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia obejmują powiększenie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

§ 6. 1. Opłaty za:

1) czynności wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 1 do rozporządzenia pobiera się od posiadacza zwierzęcia;

2) 3) nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, o którym mowa w poz. 7-9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz za czynność wymienioną w poz. 34 tego załącznika pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego rzeźnię;

3)  badanie, o którym mowa w poz. 10 załącznika nr 1do rozporządzenia, mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny, pobiera się od posiadacza zwierzęcia;

4)  oględziny tusz zwierząt łownych w skórze wraz z ewentualnym badaniem narogów i badaniem na włośnie oraz z wystawieniem wymaganych dokumentów weterynaryjnych lub badanie mięsa zwierząt łownych, o których mowa w poz. 11 i 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu zwierząt łownych lub zakład przetwórstwa dziczyzny;

5)  nadzór, o którym mowa w poz. 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad rozbiorem lub przetwórstwem mięsa pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego rzeźnię, zakład rozbioru mięsa lub zakład przetwórstwa;

6)  nadzór, o którym mowa w poz. 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad zorganizowanymi poza gospodarstwami punktami odbioru mleka lub przetwórstwem mleka pobiera się od przedsiębiorcy zajmującego się skupem mleka lub przetwórstwem mleka;

7)  nadzór, o którym mowa w poz. 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad przetwórstwem jaj konsumpcyjnych pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwórstwa jaj konsumpcyjnych;

8)  nadzór, o którym mowa w poz. 16 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad pozyskiwaniem, obróbką lub przechowywaniem materiału biologicznego lub nadzór, o którym mowa w poz. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad pozyskiwaniem jaj wylęgowych drobiu lub produktów akwakultury (jaj i gamet) pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego tę działalność;

9)  nadzór, o którym mowa w poz. 18-21 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego działalność objętą tym nadzorem;

10) nadzór, o którym mowa w poz. 22 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń, pobiera się od podmiotu prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu tych miejsc lub organizowaniu targowisk, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;

11) nadzór, o którym mowa w poz. 23 załącznika nr 1do rozporządzenia, nad kwarantanną zwierząt pobiera się od osoby odpowiedzialnej za przesyłkę zwierząt przywiezionych lub od posiadacza tych zwierząt;

12) nadzór, o którym mowa w poz. 24 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad wyładowywaniem ze statku rybackiego produktów rybołówstwa lub nad pierwszą sprzedażą tych produktów pobiera się odpowiednio od armatora statku albo od pierwszego nabywcy tych produktów;

13) nadzór, o którym mowa w poz. 25 załącznika nr 1do rozporządzenia, nad wyładowywaniem produktów rybołówstwa ze statku rybackiego pływającego pod banderą państwa trzeciego i za kontrolę tego statku pobiera się od armatora statku lub jego przedstawiciela;

14) nadzór, o którym mowa w poz. 26 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad obróbką, przetwórstwem produktów rybołówstwa, skorupiaków, mięczaków, produktów akwakultury lub wyładowywaniem ze statku przetwórni produktów rybołówstwa pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego zakład obróbki, zakład przetwórstwa lub chłodnię;

15) nadzór, o którym mowa w poz. 28 załącznika nr 1do rozporządzenia, nad działalnością związaną ze sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego pobiera się od podmiotu prowadzącego tę działalność;

16) nadzór, o którym mowa w poz. 29 załącznika nr 1do rozporządzenia, nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego w obiektach stanowiących odrębny zakład, w tym w chłodniach składowych, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego ten zakład;

17) monitorowanie, o którym mowa w poz. 30 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego rzeźnię, zakład obróbki lub przetwórstwa produktów akwakultury, zakład przetwórstwa mleka, zakład przetwórstwa jaj lub zakład przetwórstwa miodu;

18) wydanie pozwolenia weterynaryjnego na przywóz przesyłek zwierząt, o którym mowa w poz. 32 załącznika nr 1do rozporządzenia, pobiera się od osoby składającej wniosek o wydanie takiego pozwolenia;

19) wydanie dokumentu, o którym mowa w poz. 33 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się od podmiotu lub osoby dokonującej wywozu bydła.

2. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jeden rodzaj działalności w tym samym zakładzie, opłatę pobiera się w wysokości będącej sumą opłat za poszczególne czynności wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną, z tym że, w przypadku gdy w zakładzie odbywa się:

1)  rozbiór i przetwórstwo mięsa, opłatę za nadzór nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa pobiera się za każdą tonę mięsa przeznaczonego do rozbioru, w wysokości określonej w poz. 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2)  obróbka produktów rybołówstwa, skorupiaków lub mięczaków lub produktów akwakultury i ich przetwarzanie, opłatę za nadzór nad obróbką i przetwórstwem tych produktów pobiera się za każdą tonę produktów przeznaczonych do obróbki, w wysokości określonej w poz. 26 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Opłatę za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej, o której mowa w poz. 5 i 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się w posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej od osoby odpowiedzialnej za przesyłkę.

2. 4) Opłatę za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów, pasz, słomy lub siana przewożonych przez terytorium Unii Europejskiej lub wprowadzanych do zatwierdzonych składów celnych, składów wolnocłowych albo magazynów znajdujących się w wolnych obszarach celnych pobiera się od osoby odpowiedzialnej za przesyłkę w wysokości 205 zł za przesyłkę.

§ 8. Opłatę, o której mowa w poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia, za przeprowadzenie kontroli statku przetwórni lub statku rybackiego za granicą pobiera się od armatora statku.

§ 9. 1. Opłaty za nadzór lub badania, o których mowa w poz. 7-9, 11-21, 24-26 załącznika nr 1 do rozporządzenia, obejmują także opłatę za nadzór nad przechowywaniem produktów i wystawienie wymaganych świadectw zdrowia.

2. Za badania laboratoryjne:

1)  próbek pobranych podczas postępowania związanego z wykryciem substancji niedozwolonych lub przekroczeniem dopuszczalnego poziomu pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych,

2)  próbek pobranych podczas sprawowania nadzoru, jeżeli wyniki badań tych próbek wykażą naruszenie przepisów,

3)  niezbędne do wydania świadectwa zdrowia, a wynikające ze szczególnych wymagań państwa, do którego jest przeznaczony produkt

— pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. Opłaty za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną są:

1)  pobierane w miejscu i czasie wykonania czynności, jeżeli są wnoszone gotówką, albo

2)  wnoszone na rachunek bankowy wskazany przez powiatowego lekarza weterynarii, a w przypadku opłat:

a)   za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej — przez granicznego lekarza weterynarii,

b)   za usługowe badania laboratoryjne — przez wojewódzkiego lekarza weterynarii — jeżeli są wpłacane przelewem.

§ 11. W przypadku wykonywania badania alergicznego ssaka, o którym mowa w poz. 4 pkt 1 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia, wraz z pobieraniem próbek krwi lub mleka do badań laboratoryjnych, o którym mowa w poz. 4 pkt 3 lit. a tiret pierwsze załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się opłatę w wysokości 21,50 zł.

§ 12. (uchylony). 5)

§ 13. 1. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje corocznie Komisji Europejskiej informacje o sposobie ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz sposobie i miejscu pobierania tych opłat.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Główny Lekarz Weterynarii przekazuje na podstawie informacji o pobieranych opłatach, przekazanych w formie zbiorczej przez powiatowych lekarzy weterynarii za każdy rok wojewódzkim lekarzom weterynarii, w terminie do 15 marca następnego roku.

3. Informacje dotyczące pobieranych opłat, przekazywane przez powiatowych lekarzy weterynarii, wojewódzcy lekarze weterynarii oraz graniczni lekarze weterynarii przekazują w formie zbiorczej za każdy rok Głównemu Lekarzowi Weterynarii, w terminie do 31 marca następnego roku.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 6) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)   (uchylony).I)

I) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 227, poz. 1483), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. poz. 138), które weszło w życie z dniem 23 lutego 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 227, poz. 1483), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

5)   Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 stycznia 2007 r.