ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb postępowania przy:

a) podejrzeniu zgnilca amerykańskiego pszczół, zwanego dalej „chorobą”,

b) stwierdzaniu choroby,

c) wygaszaniu ogniska choroby;

2) rodzaj próbek pobieranych do badań diagnostycznych oraz sposób ich pobierania i wysyłania;

3) środki stosowane przy zwalczaniu choroby;

4) sposób przeprowadzania czyszczenia i odkażania.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) rodzina pszczela — zorganizowane zbiorowisko osobników pszczoły miodnej, złożone zwykle z jednej matki pszczelej, pszczół robotnic i trutni oraz czerwia;

2) czerw — łączną nazwę stadiów rozwojowych pszczoły miodnej od jaja do poczwarki;

3) pień pszczeli — rodzinę pszczelą wraz z jej gniazdem w ulu, bez względu na jego konstrukcję lub użyte materiały do budowy;

4) pasieka — ograniczony teren wraz ze znajdującymi się na nim pniami pszczelimi, budowlami i urządzeniami pasiecznymi;

5) ul — pomieszczenie dla pszczół, wraz z ramkami, z drewna lub innych materiałów.

§ 3. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu choroby w pasiece, niezwłocznie podejmuje czynności mające na celu wykrycie lub wykluczenie choroby.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dochodzenie epizootyczne;

2) badanie kliniczne rodziny pszczelej.

3. Powiatowy lekarz weterynarii, jeżeli konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych, pobiera próbki do tych badań, zabezpiecza je, znakuje i przesyła do laboratorium, o którym mowa w art. 23 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm. 2) ).

4. Rodzaj próbek pobieranych do badań diagnostycznych oraz sposób ich pobierania i wysyłania jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

5. Powiatowy lekarz weterynarii w okresie oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych w szczególności:

1) obejmuje pasiekę nadzorem;

2) zakazuje przemieszczania z pasieki oraz do pasieki:

a) rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich i produktów pszczelich,

b) sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;

3) nakazuje oznakowanie w pasiece pni pszczelich, w których znajdują się rodziny pszczele podejrzane o chorobę.

§ 4. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia choroby w pasiece wyznacza ją jako ognisko choroby oraz:

1) zakazuje przemieszczania z pasieki oraz do pasieki:

a) rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich i produktów pszczelich,

b) sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;

2) nakazuje odpowiednie postępowanie z:

a) chorymi rodzinami pszczelimi w szczególności ich leczenie albo zniszczenie,

b) rodzinami pszczelimi, w których nie stwierdzono choroby,

c) ulami, ramkami i woszczyną chorych rodzin pszczelich,

d) produktami pszczelimi;

3) nakazuje przeprowadzenie oczyszczania i odkażania:

a) miejsca dotychczasowego przetrzymywania chorych rodzin pszczelich,

b) sprzętu i narzędzi używanych do pozyskiwania produktów pszczelich,

c) sprzętu i narzędzi używanych do obsługi pni pszczelich,

d) uli, w których znajdują się lub znajdowały się chore rodziny pszczele;

4) nakazuje wykonanie badania klinicznego rodzin pszczelich, w których nie stwierdzono choroby.

2. Powiatowy lekarz weterynarii w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na przemieszczanie produktów pszczelich z pasieki, o której mowa w ust. 1.

3.  Oczyszczanie i odkażanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa się pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii, w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. W przypadku wyznaczenia ogniska choroby określa się obszar zapowietrzony i obszar zagrożony.

2. Promień obszaru zagrożonego wynosi co najmniej 3 km.

3. Obszar zapowietrzony i obszar zagrożony określa się uwzględniając czynniki geograficzne, administracyjne, ekologiczne i epizootyczne odnoszące się do choroby oraz kontrolowanych obiektów.

4. W obszarze zapowietrzonym i obszarze zagrożonym powiatowy lekarz weterynarii może:

1) nakazać przegląd pasiek;

2) zakazać przemieszczania, bez zezwolenia, rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;

3) zakazać wystaw i targów z udziałem pszczół.

§ 6. Powiatowy lekarz weterynarii uznaje ognisko choroby za wygasłe, jeżeli:

1) stwierdził skuteczność środków zastosowanych przy zwalczaniu choroby oraz oczyszczanie i odkażanie zostało przeprowadzone w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia albo

2) znajdujące się w ognisku choroby rodziny pszczele lub pnie pszczele zostały zniszczone oraz oczyszczanie i odkażanie zostało przeprowadzone w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. (poz. 1574)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178, poz. 1480.