ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa, zwane dalej „wnioskami o dofinansowanie”, w zakresie działań:

1) „Złomowanie statków rybackich”,

2) „Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia”,

3) „Wspólne przedsięwzięcia”,

4) „Budowa nowych statków rybackich”,

5) „Modernizacja istniejących statków rybackich”,

6) „Działania społeczno-ekonomiczne”

– składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym dla portu macierzystego statku rybackiego.

2. Wnioski o dofinansowanie w zakresie działań:

1) „Ochrona i rozwój zasobów wodnych”,

2) „Chów i hodowla ryb”,

3) „Rybołówstwo śródlądowe”,

4) „Przetwórstwo i rynek rybny”,

5) „Rybacka infrastruktura portowa”,

6) „Działania innowacyjne i inne”,

7) „Rybołówstwo przybrzeżne”

– składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji projektu.

3. Wnioski o dofinansowanie w zakresie działań:

1) „Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne”,

2) „Działania organizacji obrotu rynkowego”

– składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę ubiegającego się o dofinansowanie.

4. Wnioski o dofinansowanie w zakresie działania „Pomoc techniczna” składa się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 2. 1. Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie pisemnej osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą.

2. Za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się dzień wpływu poprawnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Wpłynięcie wniosku o dofinansowanie potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

4. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników, właściwy oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa ubiegającego się o dofinansowanie do uzupełnienia wniosku lub dołączenia brakujących załączników.

5. Właściwy oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa termin do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie; termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie do niewłaściwej instytucji lub niedotrzymania terminu określonego zgodnie z ust. 5, wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się ubiegającego się o dofinansowanie.

§ 3. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach działań, o których mowa w § 1:

1) w ust. 1:

a) w pkt 1–3 – jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b) w pkt 4 i 5 – jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

c) w pkt 6 – jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 – jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

b) w pkt 2 – jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

c) w pkt 3 – jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

d) w pkt 4 – jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

e) w pkt 5 – jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

f) w pkt 6 – jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia,

g) w pkt 7 – jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

3) w ust. 3:

a) w pkt 1 – jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia,

b) w pkt 2 – jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;

4) w ust. 4 – jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

§ 4. Wnioski o dofinansowanie złożone od dnia 2 sierpnia 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za złożone zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2004 r. (poz. 2316)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).