ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 39, poz. 215) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej i wsparcia specjalnego w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą”, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności lub tego wsparcia do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wypłatę płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego, w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy;”,

c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wypłatę płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego, w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 4b ustawy;”,

d) uchyla się pkt 3;

2) w § 2:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rolnika — w przypadku wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—e i pkt 4;”,

— dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) rolnika i następcy prawnego — w przypadku wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. h i pkt 2a.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, wnioskodawca podaje informację o załącznikach dołączanych do wniosków.

3. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—e i pkt 4, wnioskodawca podaje numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm. 3) ), zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. h oraz pkt 2a, następca prawny podaje numer identyfikacyjny rolnika, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 2a, wnioskodawca podaje numer identyfikacyjny, jeżeli został mu on nadany.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—e, g i h, oprócz danych i informacji, o których mowa w § 2 ust. 1—4a, zawierają oświadczenia i zobowiązania związane z płatnością, której dotyczą.”;

4) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.”;

5) w § 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, zwana dalej „płatnością zwierzęcą”, mają być uwzględnione bydło lub owce, lub kozy, lub konie, które w okresie określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326, z 2010 r. Nr 39, poz. 217 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 251), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie rodzajów roślin”, były w posiadaniu małżonka rolnika wnioskującego o tę płatność, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej zawiera:”;

6) w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku ubiegania się o płatność zwierzęcą w związku z objęciem w posiadanie gruntów rolnych przez następcę prawnego, o którym mowa w § 10a ust. 1 albo ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, następca prawny do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza:

1) oświadczenie o objęciu w posiadanie wszystkich gruntów rolnych, o których mowa w § 10a ust. 1 albo ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, zawierające nazwę oraz numer identyfikacyjny nadany rolnikowi, o którym mowa w § 10a ust. 1 albo ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin;

2) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.”;

7) w § 11 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 2a ustawy, do wniosku o przyznanie płatności cukrowej dołącza się dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.”;

8) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. W przypadku, o którym mowa w § 13a ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, do wniosku o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., następca prawny dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.”;

9) w § 14:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 2 i 2a, oprócz danych i informacji wymienionych w § 2 ust. 1, 2, 4—5, zawierają:”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) siedzibę i adres oraz numer rachunku bankowego następcy prawnego, o którym mowa w art. 27 ust. 4b ustawy;”;

10) uchyla się § 15;

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Dołączane do wniosków w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dokumenty wymienione w § 3 ust. 3 oraz ust. 5, § 4 ust. 2, § 5 ust. 2, 4 i 5, § 6, § 7 ust. 1 pkt 1, § 8 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 pkt 1, § 9, § 10 oraz § 11 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 pkt 1, 2 i 5 sporządza się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197.