ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397 i Nr 205, poz. 1492) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty ogólne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy.”;

2) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

„§ 36a. 1.W przypadku wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2007 r.:

1) pomoc przyznaje się również na operację, której realizacja została rozpoczęła przed dniem zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż dnia 20 marca 2008 r.;

2) refundacji podlegają również koszty określone w § 8 ust. 1 pkt 1, które zostały poniesione przed dniem zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż dnia 20 marca 2008 r.; przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2007 r. na realizację operacji, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 5, pomoc przysługuje:

1) w pierwszej kolejności przed pozostałymi złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy;

2) według kolejności złożenia tych wniosków.

3. Wnioski o przyznanie pomocy złożone w 2007 r. rozpatruje się w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2008 r.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).