ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie oceny tożsamości odmianowej

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i warunki prowadzenia oceny tożsamości odmianowej;

2) wielkość prób materiału siewnego do oceny tożsamości odmianowej, w tym prób wzorcowych, sposób ich pakowania i oznakowania oraz terminy ich przesyłania do właściwej jednostki organizacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwanego dalej „Centralnym Ośrodkiem”;

3) zakres i terminy przekazywania informacji Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanemu dalej „Głównym Inspektorem”, o próbach urzędowych materiału siewnego przyjętych do oceny tożsamości odmianowej.

§ 2. 1. Ocenę tożsamości odmianowej przeprowadza się w celu sprawdzenia:

1) zgodności partii materiału siewnego z urzędowym opisem i próbą wzorcową rozmnażanej odmiany;

2) czystości odmianowej rozmnażanej odmiany.

2. Ocenę tożsamości odmianowej przeprowadza się:

1) w najbliższym sezonie wegetacyjnym po pobraniu próby materiału siewnego z partii przeznaczonej do oceny — dla odmian wpisanych do krajowego rejestru w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, zwanego dalej „krajowym rejestrem”;

2) w najbliższym sezonie wegetacyjnym po pobraniu próby materiału siewnego z partii przeznaczonej do oceny oraz otrzymaniu próby wzorcowej badanej odmiany — dla odmian niewpisanych do krajowego rejestru;

3) porównując cechy morfologiczno-fizjologiczne roślin uzyskanych z próby materiału siewnego pobranej z partii przeznaczonej do oceny i wysianej

na poletku kontrolnym z tymi cechami wskazanymi w urzędowym opisie odmiany oraz z cechami ujawnionymi na roślinach uzyskanych z próby wzorcowej badanej odmiany.

§ 3. W celu wykonania oceny tożsamości odmianowej odmian, które nie są wpisane do krajowego rejestru, próba wzorcowa odmiany jest dostarczana do Centralnego Ośrodka za pośrednictwem Głównego Inspektora.

§ 4. Wielkość prób urzędowych materiału siewnego do oceny tożsamości odmianowej dla poszczególnych gatunków roślin rolniczych i warzywnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Wielkość próby wzorcowej odmiany powinna być nie mniejsza niż wielkość próby urzędowej.

§ 6. Ustala się następujące terminy przesyłania prób urzędowych materiału siewnego do oceny tożsamości odmianowej:

1) dla roślin rolniczych:

a) zbóż jarych, roślin strączkowych, roślin motylkowatych drobnonasiennych, traw oraz pozostałych roślin jarych — do dnia 10 marca,

b) rzepaku ozimego, życicy wielokwiatowej — do dnia 15 sierpnia,

c) jęczmienia ozimego — do dnia 25 sierpnia,

d) pozostałych gatunków zbóż ozimych oraz wyki kosmatej — do dnia 15 września;

2) dla roślin warzywnych:

a) warzyw dyniowatych — do dnia 15 kwietnia,

b) cebuli — odmian zimujących — do dnia 31 lipca,

c) pozostałych gatunków warzyw do uprawy w polu — do dnia 28 lutego,

d) sałaty do uprawy w szklarni — do dnia 15 września,

e) pozostałych gatunków warzyw do uprawy w szklarni — do dnia 15 grudnia,

f) sałaty do uprawy w tunelu foliowym — do dnia 31 stycznia,

g) pozostałych gatunków warzyw do uprawy w tunelu foliowym — do dnia 28 lutego.

§ 7. 1. Próby urzędowe materiału siewnego do oceny tożsamości odmianowej powinny być:

1) zapakowane w płócienne woreczki;

2) zaplombowane urzędowymi plombami;

3) zaopatrzone w dwie etykiety, z których jedna jest umieszczana na zewnątrz, a druga wewnątrz opakowania.

2. Etykiety, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają następujące informacje:

1) nazwę gatunku w języku polskim;

2) nazwę odmiany;

3) nazwę kategorii i stopnia kwalifikacji;

4) numer partii, z której pobrano próbę do oceny, oraz numer partii, z której wytworzono daną partię materiału siewnego;

5) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela partii materiału siewnego;

6) napisy:

a) „ocena tożsamości” lub symbol „OT”,

b) „OECD” —w przypadku partii kwalifikowanych według systemu oceny określonej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),

c) „kraj” — w przypadku partii kwalifikowanych według systemu krajowego.

3. Oprócz informacji wymienionych w ust. 2, na etykiecie umieszczanej na zewnątrz opakowania podaje się:

1) masę tysiąca nasion — dla prób zawierających nasiona roślin zbożowych, strączkowych, oleistych i włóknistych;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres hodowcy odmiany — dla prób materiału siewnego odmian niewpisanych do krajowego rejestru;

3) zdolność kiełkowania nasion.

§ 8. Do próby pobranej i wystanej do oceny tożsamości dołącza się:

1) oryginał protokołu pobrania próby;

2) kopię świadectwa oceny laboratoryjnej.

§ 9. Centralny Ośrodek przesyła Głównemu Inspektorowi:

1) informacje o zaobserwowanych wadach w badanych próbach — na każdym etapie dokonywania tej oceny;

2) wyniki oceny tożsamości odmianowej — niezwłocznie po zakończeniu oceny tożsamości odmianowej dla danego gatunku roślin.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie próbek do oceny tożsamości odmianowej (Dz. U. Nr 40, poz. 367).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).