ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych 2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych (Dz. U. Nr 132, poz. 1419) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) surowe wyroby mięsne – mięso bydła, świń, owiec, kóz, drobiu i zwierząt łownych oraz mięso królików i zwierząt łownych, utrzymywanych na fermach, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych 3) , zawierające dodatek środków spożywczych, przypraw lub dozwolonych substancji dodatkowych lub poddane obróbce niezmieniającej jego wewnętrznej struktury komórkowej i niepowodującej utraty cech mięsa świeżego;”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spełnia wymagania dla mięsa, o którym mowa w pkt 1, określone w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku, w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy przywozie mięsa i produktów mięsnych, w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy przeprowadzaniu badania mięsa na włośnie oraz zamrażaniu mięsa niepoddanego temu badaniu oraz w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzór świadectwa zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. b, jest określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE I 94 z 31.03.2004, str. 44), zwanym dalej „rozporządzeniem 599/2004”.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dopuszcza się dodawanie do mięsa mielonego dozwolonych substancji dodatkowych w postaci barwników, w ilościach określonych w przepisach odrębnych 4) .”;

3) w § 4 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli mięso mielone produkuje się z mięsa niepoddanego rozbiorowi, to mięso niepoddane rozbiorowi powinno być:”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Mięso mielone schładza się przed upływem godziny od porcjowania i umieszczenia w opakowaniach jednostkowych, z wyłączeniem przypadków, gdy podczas produkcji stosuje się procesy obniżające temperaturę wewnętrzną mięsa do wymaganej temperatury.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Zawartość tłuszczu i kolagenu w mięsie mielonym jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w części A.

2. Informacja o zawartości tłuszczu i kolagenu oraz nazwa gatunku zwierzęcia, z którego pozyskano mięso, może być umieszczona na opakowaniach zbiorczych, jeżeli są spełnione wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w części A.”;

6) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na mięsie mielonym, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się znak weterynaryjny określony w § 38 ust. 4.”;

7) w § 11 uchyla się pkt 1;

8) w § 12:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) z mięsa spełniającego wymagania określone w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku, w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego, w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku oraz w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach, umieszczanych na rynku;

3) w przypadku mięsa przywożonego – z mięsa spełniającego wymagania określone w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy przywozie mięsa i produktów mięsnych, w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego, w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku, w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach, umieszczanych na rynku, w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy przeprowadzaniu badania mięsa na włośnie oraz zamrażaniu mięsa niepoddanego temu badaniu;”,

b) w pkt 4 tiret otrzymuje brzmienie:

„– przy czym powiatowy lekarz weterynarii, w przypadku mięsa świń i owiec, może wyrazić zgodę na oddzielenie mięsa od kości, bezpośrednio przed przygotowaniem surowych wyrobów mięsnych, jeżeli będzie to wykonywane zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi;”;

9) w § 13:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zaopatrzone w świadectwo zdrowia, którego wzór jest określony w rozporządzeniu 599/2004; odbiorca przechowuje świadectwo zdrowia co najmniej przez rok;”.

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) które mogą zawierać dozwolone substancje dodatkowe w postaci barwników, w ilościach określonych w przepisach odrębnych4).”;

10) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na surowych wyrobach mięsnych, o których mowa w ust. 1, umieszcza się znak weterynaryjny określony w § 38 ust. 4.”;

11) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli w zakładzie są prowadzone różne rodzaje działalności, określone w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku, w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego, w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku, dopuszcza się wspólne korzystanie ze sprzętu i pomieszczeń, jeżeli nie występuje zagrożenie zanieczyszczenia surowców lub nieopakowanych produktów gotowych.”;

12) w § 20 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kontrolę surowców przyjmowanych do zakładu w celu zapewnienia, że wyroby z nich otrzymane będą spełniać kryteria określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w części B i C;”;

13) w § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wyniki badań mikrobiologicznych mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych przygotowanych z mięsa mielonego, z wyjątkiem surowych kiełbas i mięsa do produkcji kiełbas, ocenia się zgodnie z kryteriami, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w części B, zaś wyniki badań pozostałych surowych wyrobów mięsnych zgodnie z kryteriami, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w części C”;

14) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. Czas wykonania czynności od dostarczenia mięsa do zmielenia do poddania mięsa mielonego chłodzeniu lub mrożeniu nie powinien być dłuższy niż godzina, przy czym temperatura wewnętrzna mięsa do zmielenia nie powinna przekraczać 7 °C, a temperatura pomieszczeń nie powinna przekraczać 12 °C. 2. Powiatowy lekarz weterynarii, w szczególnych przypadkach, może wyrazić zgodę na produkcję w czasie dłuższym niż określony w ust. 1, jeżeli:

1)z przyczyn uzasadnionych technologicznie została dodana sól kuchenna

oraz jest to zgodne z przepisami dotyczącymi jakości zdrowotnej mięsa mielonego;

2) mięso używane do zmielenia uprzednio zostało schłodzone do temperatury 4 °C”;

15) w § 35 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W zakładach o małej zdolności produkcyjnej, produkujących surowe wyroby mięsne, nieprowadzących działalności związanej z rozbiorem lub przetwórstwem:”;

16) w § 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stosuje się następujące znaki weterynaryjne:

1) dla mięsa mielonego – znak owalny o szerokości co najmniej 6,5 cm i wysokości co najmniej 4,5 cm, przy czym wysokość liter powinna wynosić co najmniej 0,8 cm, a cyfr – 1 cm, zawierający:

a) w górnej części – litery PL,

b) na środku – weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu,

c) w dolnej części – litery EWG

– z tym że wymiary znaku oraz wysokość liter i cyfr mogą być mniejsze w zależności od wielkości produktu lub rodzaju opakowania;

2) dla surowych wyrobów mięsnych przygotowanych z:

a) mięsa bydła, świń, owiec, kóz i grubej zwierzyny łownej utrzymywanej na fermach – znak odpowiadający znakowi określonemu w pkt 1,

b) mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych utrzymywanych na fermach lub zwierząt futerkowych – znak owalny zawierający informacje określone w pkt 1, przy czym wysokość liter i cyfr powinna wynosić 0,2 cm.

c) mięsa zwierząt łownych – znak o kształcie pięciokąta zawierający informacje określone w pkt 1, przy czym wysokość liter i cyfr dla grubej zwierzyny łownej powinna wynosić 0,8 cm i 1 cm, a dla drobnej zwierzyny łownej – 0,2 cm.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) na środku – weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;”,

c) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) na środku – weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;”;

17) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. Jeżeli na opakowaniach zbiorczych albo transportowych surowych wyrobów mięsnych brak informacji określonych w przepisach o znakowaniu środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych, to umieszcza się na nich:

1) widoczne i czytelne informacje dotyczące gatunku zwierzęcia, z mięsa którego przygotowano surowe wyroby mięsne, a w przypadku kilku gatunków – ich procentowy udział;

2) datę przygotowania surowych wyrobów mięsnych – jeżeli surowe wyroby mięsne w tym opakowaniu nie są przeznaczone dla konsumenta ostatecznego.”;

18) w § 40 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Na opakowaniach jednostkowych mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych otrzymanych z mięsa mielonego, z wyłączeniem surowych kiełbas i mięsa do produkcji kiełbas, umieszcza się informacje o:”;

19) uchyla się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy rozporządzenia:

1) wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE I 18 z 23.01.2003, str. 11);

2) wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącego przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE I 94 z 31.03.2004, str. 44).

3) Przepisy wdrażające postanowienia art. 3, 6 i 8 dyrektywy 91/495/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. dotyczącej zdrowia publicznego i problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na produkcję i wprowadzenie do obrotu mięsa króliczego oraz dziczyzny hodowlanej (Dz. Urz. WE I 268 z 24.09.1991, str. 41).

4) Przepisy w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu wdrażające postanowienia dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE I 237 z 10.09.1994, str. 13).