ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2013 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stawka wsparcia specjalnego za 2013 r. wynosi:

1)   w przypadku specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym, o której mowa w art. 7 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego — 719,43 zł na 1 ha powierzchni upraw roślin strączkowych lub motylkowatych drobnonasiennych;

2)   w przypadku płatności do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) i do samic gatunku owca domowa (Ovis aries), o których mowa w art. 7 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:

a)   602,60 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus),

b)   126,86 zł za sztukę samicy gatunku owca domowa (Ovis aries).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).