ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 183, poz. 1890) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wpływ tego środka na jakość i wysokość plonu roślin lub produktów roślinnych w badaniach fitotoksyczności, jeżeli takie badania zostały przeprowadzone, lub w badaniach sprawdzających skuteczność jego działania;",

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) możliwość wystąpienia niepożądanego lub nieprzewidzianego działania ubocznego tego środka na organizmy pożyteczne lub inne organizmy niepodlegające zwalczaniu, na rośliny uprawiane następczo i sąsiadujące oraz wpływ na rośliny przeznaczone do produkcji materiału siewnego.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Badania mające na celu sprawdzenie fitotoksyczności środka ochrony roślin przeprowadza się dla środków:

1) z grupy herbicydów;

2) z pozostałych grup, w przypadku gdy:

a) w skład badanego środka ochrony roślin wchodzi substancja aktywna, która, zgodnie z zakresem jego stosowania, nie wchodzi w skład żadnego środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu, oraz ma być on stosowany do-glebowo lub do zaprawiania materiału siewnego,

b) w badaniach skuteczności działania środka zostało stwierdzone jego działanie fitotoksyczne.";

2) w § 6:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 nie dotyczy roślin uprawianych pod osłonami oraz roślin lub produktów roślinnych przechowywanych w pomieszczeniach zamkniętych.".

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Badania skuteczności działania środka ochrony roślin mogą być przeprowadzone, po spełnieniu wymagań określonych w art. 33 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, w jednym cyklu albo sezonie produkcyjnym uprawy roślin w przypadku organizmów kwarantannowych.";

3) w § 9:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Liczba badań środka ochrony roślin mających na celu sprawdzenie skuteczności działania tego środka w:

1) zwalczaniu organizmu szkodliwego lub

2) zapobieganiu występowania organizmu szkodliwego

– na roślinach warzywnych, sadowniczych, rolniczych, zielarskich i drzewach leśnych oraz jego wpływu na jakość i wysokość plonu tych roślin może zostać zmniejszona do jednego badania, jeżeli badania na roślinie reprezentatywnej zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w § 6 oraz zostały zastosowane zasady ekstrapolacji badań środka ochrony roślin, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Badania środka ochrony roślin mające na celu sprawdzenie skuteczności działania tego środka:

1) w zwalczaniu organizmu szkodliwego lub

2) w zapobieganiu występowaniu organizmu szkodliwego, lub

3) we wpływaniu na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy, w przypadku regulatorów wzrostu, stosowanych do ukorzeniania sadzonek

– na roślinach ozdobnych albo roślinach lub produktach roślinnych przechowywanych w pomieszczeniach zamkniętych oraz jego wpływu na jakość i wysokość plonu tych roślin mogą zostać przeprowadzone na roślinach reprezentatywnych zgodnie z wymaganiami określonymi w § 6 oraz z zastosowaniem zasad ekstrapolacji badań środka ochrony roślin, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.",

b) uchyla się ust. 4;

4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. (poz. 670)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).