ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny O rchidaceae pochodzących z Tajlandii 2)

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. 3) Rozporządzenie określa odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227 oraz z 2016 r. poz. 642) w załączniku nr 4 w części A w dziale I w pkt 36.2 dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z państw trzecich, które mogą być stosowane dla tych kwiatów pochodzących z Tajlandii.

§ 2. 1. Kwiaty cięte z rodziny Orchidaceae pochodzące z Tajlandii powinny spełniać, przynajmniej jedno z następujących wymagań:

1)   rośliny z rodziny Orchidaceae, z których otrzymano kwiaty cięte, były uprawiane w miejscu produkcji poddawanym urzędowym kontrolom, przeprowadzanym przynajmniej raz na miesiąc, w ciągu trzech miesięcy poprzedzających eksport, i uznanym za wolne od Thrips palmi Karny;

2)   przed eksportem zostały poddane zabiegowi fumigacji w celu wykluczenia obecności w przesyłce owadów z rzędu Thysanoptera.

2. Potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, powinno być zawarte w świadectwie fitosanitarnym dla kwiatów ciętych roślin z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii wraz z podaniem informacji o przeprowadzonym zabiegu fumigacji, o ile był zastosowany.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 4) .


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2)   Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego decyzję Komisji 98/109/WE z dnia 2 lutego 1998 r. upoważniającą Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciw rozprzestrzenianiu się Thrips palmi Karny w odniesieniu do Tajlandii (Dz. Urz. WE L 27 z 03.02.1998, str. 47 ‒ Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 22, str. 273).

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii (Dz. U. poz. 593), które weszło w życie z dniem 30 maja 2008 r.

4)   Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europej skiej z dniem 1 maja 2004 r.