ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie kwalifikacji osób opracowujących oceny i raporty dotyczące środków ochrony roślin oraz wymagań dotyczących treści ocen i raportów

Na podstawie art. 43a ust. 14 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje, w tym rodzaj wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób opracowujących oceny i raporty dotyczące środków ochrony roślin;

2) wymagania co do treści opracowywanych przez upoważnione podmioty ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin.

§ 2. Osoby opracowujące oceny i raporty dotyczące środków ochrony roślin powinny posiadać następujące kwalifikacje:

1) w zakresie wykształcenia:

a) stopień naukowy lub tytuł naukowy w dziedzinie nauk: biologicznych, chemicznych, ekonomicznych (w zakresie dyscypliny towaroznawstwo), farmaceutycznych, fizycznych (w zakresie dyscyplin: biofizyka i fizyka), leśnych (w zakresie dyscypliny leśnictwo), medycznych, rolniczych, technicznych (w zakresie dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, technologia chemiczna), weterynaryjnych oraz w dziedzinie nauki o Ziemi (w zakresie dyscypliny geologia) i nauki o zdrowiu lub

b) ukończone studia wyższe na kierunku analityka medyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, farmacja, fizyka, fizyka techniczna, geologia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika oraz na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, lub

c) wykształcenie uzyskane w innym państwie na poziomie uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z wykształceniem, o którym mowa w lit. a lub b;

2) w zakresie doświadczenia zawodowego — co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku związanym z badaniami lub oceną substancji i mieszanin chemicznych, w szczególności środków ochrony roślin, w zakresie właściwości fizykochemicznych, skuteczności działania lub oddziaływania na zdrowie człowieka, zwierząt lub środowisko.

§ 3. 1. Wymagania w zakresie treści opracowywanych przez upoważnione podmioty ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin określa załącznik do rozporządzenia.

2. Ocenę i raport:

1) oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające ze stosowania środka ochrony roślin — toksykologia,

2) skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny lub produkty roślinne

— stosuje się odpowiednio do oceny i raportu oddziaływania na zwalczane kręgowce — w przypadku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322 i Nr 106, poz. 622.