ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Na podstawie art. 104 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. Nr 150, poz. 1263) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu:

„§ 3a. W przypadku konieczności powtórzenia badania laboratoryjnego danej próby roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na obecność określonego organizmu szkodliwego, tą samą lub inną metodą, opłaty za powtórne badanie nie pobiera się.

§ 3b. W przypadku konieczności pobrania kolejnej próby roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badania, o którym mowa w § 3a, opłaty za pobranie próby nie pobiera się.”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) w części I dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób roślin i produktów roślinnych do badań na obecność metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych


Lp. Rodzaj usługi Wielkość partii przeliczeniowej1) Stawki opłat w zł
1 Pobieranie prób roślin i produktów roślinnych do badań na obecność metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych do 25000 kg 22,00

b) w części II w ust. 1:

— lp. 3.5.2 otrzymuje brzmienie:


3.5.2

metodą „nested PCR/RFLP” — badanie na obecność fitoplazm

263,00

— lp. 3.5.4 otrzymuje brzmienie:


3.5.4

metodą „RT-PCR/RFLP” — badanie na obecność wiroidów

307,00

— lp. 6.9 otrzymuje brzmienie:


6.9 metody przesiewania na mokro i flotacji (metody Pratt lub Jellema) — badanie gleby na obecność Synchytrium endobioticum 45,20

— lp. 7.3 otrzymuje brzmienie:


7.3 metody z wykorzystaniem aparatu Oostenbrinka (ekstrakcja nicieni z gleby lub innego podłoża) 4,00

— Ip. 7.8 otrzymuje brzmienie:


7.8 metody przesiewania i przeglądania (badanie ziarna na obecność galasów Anguina tritici) 21,00

c) w przypisie 2:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Ip. 4.1 — badanie bulw ziemniaka na obecność Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus albo Ralstonia solanacearum, albo obu organizmów szkodliwych jednocześnie — za badanie 200 bulw,”.

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Ip. 6.10 i 6.11 — za przeprowadzenie badania laboratoryjnego 2000 cm3 gleby,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.