ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2032) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 5.1. Priorytet 1. „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”:

a) w działaniu 1.2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w części „Kryteria dostępu” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) jest właścicielem gospodarstwa rolnego lub dzierżawi gospodarstwo rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych lub dzierżawi gospodarstwo rolne będące własnością jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy dzierżawy zawartej z tą jednostką;”,

b) w działaniu 1.3. „Szkolenia” część „Beneficjenci” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjenci

Instytucje lub podmioty (publiczne lub prywatne) prowadzące działalność szkoleniową — osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie działalności szkoleniowej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których umownym, statutowym lub regulaminowym celem jest prowadzenie działalności szkoleniowej.

Beneficjent zostanie wyłoniony w drodze konkursu.”,

c) w działaniu 1.4. „Wsparcie doradztwa rolniczego” część „Beneficjenci” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjenci

Instytucje lub podmioty (publiczne lub prywatne) prowadzące działalność z zakresu doradztwa rolniczego lub leśnego — osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie doradztwa rolniczego lub leśnego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których umownym, statutowym lub regulaminowym celem jest prowadzenie działalności z zakresu doradztwa rolniczego lub leśnego.

Beneficjent zostanie wyłoniony w drodze konkursu.”,

d) w działaniu 1.5 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych” część „Kryteria dostępu” otrzymuje brzmienie:

„Kryteria dostępu

Pomoc może być przyznawana podmiotom, które wykazują żywotność ekonomiczną, tj. są zdolne do realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz dalszego prowadzenia rentownej działalności na rynku w danym sektorze.

Planowana inwestycja wiąże się z korzyściami dla producentów rolnych — beneficjent zobowiązany jest wykazać, że zaopatruje się w surowce na podstawie umów zawieranych z producentami rolnymi.

W przypadku inwestycji zakładających wzrost mocy produkcyjnych warunkiem przyznania pomocy jest wykazanie możliwości zbytu planowanej produkcji. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest przez porównanie przedstawionego przez beneficjenta planu sprzedaży z danymi zawartymi w analizie odpowiedniego sektora przetwórstwa produktów rolnych, która będzie przeprowadzana i regularnie uaktualniania przez niezależnych ekspertów.

Pomoc może być przyznana na projekty związane z przetwórstwem i marketingiem produktów rolnych objętych załącznikiem nr 1 do TWE, z wyłączeniem produktów rybnych i leśnych.

Ponadto pomocą nie mogą być objęte inwestycje związane z przetwarzaniem surowców z państw trzecich. W sektorze przetwórstwa owoców i warzyw oraz w sektorze produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb dopuszcza się wsparcie zakładów, w których przetwarzane są surowce z państw trzecich, pod warunkiem że udział tych surowców nie przekracza 30 % całości przetwarzanych produktów rolnych (w ujęciu wartościowym). W tym przypadku kwota pomocy finansowej ulega obniżeniu proporcjonalnie do zadeklarowanego udziału surowców pochodzących z państw trzecich.

Projekty nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej.

Warunkiem udzielenia pomocy jest spełnianie przez zakład standardów higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

W przypadku zakładów zajmujących się przetwórstwem mleka i mięsa, które wystąpiły z wnioskiem o przyznanie okresu przejściowego na dostosowanie się do wymaganych standardów i przygotowały indywidualne harmonogramy działań naprawczych, standardy te muszą być spełnione po zakończeniu realizacji projektu.”;

2) w ust. 5.2. Priorytet 2. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” w działaniu 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”:

a) części „Opis działania” i „Zakres pomocy” otrzymują brzmienie:

„Opis działania

W ramach działania będą wspierane projekty z zakresu melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych oraz projekty związane z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, pod warunkiem że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie oraz ułatwieniu jej uprawy. Biorąc pod uwagę, że każda rzeka może być zagrożeniem powodziowym, zakres powyższego działania będzie również obejmować projekty związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym użytków rolnych.

Projekty z zakresu melioracji wodnych szczegółowych bezpośrednio wpływają na lepsze wykorzystanie środków produkcji (np. nawozów), stabilność i jakość plonów, poprawę skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych oraz ochronę użytków rolnych przed powodziami. Warunkiem realizacji melioracji wodnych szczegółowych jest wykonanie projektów z zakresu melioracji wodnych podstawowych oraz regulacji cieków naturalnych, które zapewniają odpływ wody z urządzeń szczegółowych oraz magazynowanie i doprowadzenie wody do nawodnień, a także ochronę terenów rolnych przed powodziami.

Projekty będą realizowane zgodnie z polskim prawem, w szczególności:

1)z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.), a więc na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, które uwzględniają ustalenia: planów gospodarowania wodami, planów ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy oraz warunków korzystania z wód;

2) z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), które nakłada, między innymi, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub modernizację urządzeń melioracji wodnych lub ich zgłoszenie;

3) z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.), z której wynika obowiązek uzgodnienia inwestycji pod kątem jej wpływu na środowisko.

Projekty w ramach działania będą realizowane również zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000)* w zakresie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

W przypadku projektów obejmujących budowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przy wyborze projektów do realizacji uwzględniona będzie efektywność ekonomiczna.

Projekty dotyczące budowy lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz kształtowania koryt naturalnych cieków wodnych będą uwzględniać zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej.

Zakres pomocy

Pomocą będą objęte koszty:

1) opracowania dokumentacji technicznej projektów;

2) budowy lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych: budowli regulacyjnych, przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi do tych budowli, budowli piętrzących, upustowych, stopni wodnych, obiektów służących do ujmowania wód, kanałów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, stacji pomp (z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych), rurociągów o średnicy co najmniej 0,6 m, zbiorników wodnych, budowli wstrzymujących erozję wodną, dróg dojazdowych niezbędnych do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych, projektów związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego w zakresie wykraczającym poza działania wynikające z utrzymania wód oraz koszty zakupu gruntów niezbędnych do przeprowadzenia melioracji wodnych podstawowych;

3) budowy lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, rurociągów o średnicy poniżej 0,6 m, drenowań, grobli na obszarach nawadnianych, systemów nawodnień grawitacyjnych, systemów przeciwerozyjnych oraz koszty projektów związanych z zabiegami fitomelioracyjnymi i agromelioracyjnymi, a także z pierwszym zagospodarowaniem pomelioracyjnym.”,

b) części „Typ i wysokość pomocy” i „Poziom udziału Unii Europejskiej” otrzymują brzmienie:

„Typ i wysokość pomocy

W przypadku melioracji wodnych szczegółowych poziom pomocy wynosi do 80 % całkowitego kwalifikującego się kosztu. W przypadku melioracji wodnych podstawowych pomoc obejmuje pokrycie całkowitych kosztów kwalifikował nych projektu.

Poziom udziału Unii Europejskiej

W przypadku melioracji wodnych szczegółowych — do 50 % całkowitego kwalifikującego się kosztu (art. 29 ust. 4 (i) rozporządzenia 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161/1 z 26.06.1999)*).

W przypadku melioracji wodnych podstawowych — do 80 % całkowitego kwalifikującego się kosztu (art. 29 ust. 3a rozporządzenia 1260/1999/WE).”,

c) część „Przewidywane efekty realizacji działania” otrzymuje brzmienie:

„Przewidywane efekty realizacji działania

Oczekuje się, że w ramach działania zostanie zrealizowanych około 800 projektów, przede wszystkim z zakresu ochrony przeciwpowodziowej obszarów rolniczych.

Szacuje się, że w okresie realizacji Programu, w ramach inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zostanie zmeliorowanych 23 tys. ha gruntów. W ramach budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych zostanie uregulowanych około 590 km koryt rzecznych, zbudowanych lub zmodernizowanych około 540 km wałów przeciwpowodziowych i około 25 stacji pomp, a także około 12 min m3 zbiorników wodnych.”.

§ 2. Do wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do zakresu pomocy dotyczącego wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.