ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, zwane dalej „zwierzętami”, utrzymuje się na terenie ogrodzonym.

2. Rodzaj i sposób ogrodzenia powinien:

1) być dostosowany do gatunku utrzymywanych zwierząt;

2) stanowić zabezpieczenie przed wydostawaniem się zwierząt z terenu, na którym są utrzymywane;

3) chronić zwierzęta przed drapieżnikami.

§ 2. 1. Zwierzęta, w zależności od potrzeb bytowych, utrzymuje się w budynku lub poza nim.

2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, wydziela się pomieszczenia służące do:

1) utrzymywania zwierząt;

2) wykonywania zabiegów weterynaryjnych, pielęgnacyjnych i zootechnicznych;

3) izolacji zwierząt rannych lub chorych;

4) przetrzymywania środków dezynfekcyjnych w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnego odkażania.

3. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, powinno być suche i mieć powierzchnię dostosowaną do gatunku utrzymywanych zwierząt.

4. Materiały użyte do budowy budynków, w których utrzymuje się zwierzęta, nie mogą być szkodliwe dla tych zwierząt.

5. Podłogi, ściany, drzwi i okna budynków, ich wyposażenie oraz sprzęt, z którymi zwierzęta mają kontakt, powinny być:

1) wykonane z materiałów łatwych do czyszczenia i odkażania;

2) pozbawione ostrych krawędzi, które mogłyby spowodować obrażenia u zwierząt.

§ 3. W przypadku gdy zwierzęta utrzymuje się w budynku, na terenie ogrodzonym wydziela się miejsce do składowania odchodów zwierzęcych i ściółki.

§ 4. Sprzęt przeznaczony do pojenia i żywienia zwierząt powinien być wykonany w sposób minimalizujący możliwość skażenia wody lub paszy oraz zapewniający bezkonfliktowy dostęp zwierząt do wody i paszy.

§ 5. Zwierzętom utrzymywanym poza budynkiem zapewnia się schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

§ 6. Osoby wykonujące czynności związane z obsługą zwierząt:

1) dokonują przynajmniej raz dziennie oględzin zwierząt;

2) niezwłocznie zapewniają zwierzętom chorym i rannym opiekę lekarza weterynarii;

3) używają obuwia i odzieży ochronnej.

§ 7. 1. Posiadacz zwierząt dokumentuje w formie pisemnej wszystkie przypadki zachorowania, leczenia i padnięcia zwierząt.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez 3 lata od dnia dokonania w niej wpisu.

§ 8. Powiatowy lekarz weterynarii stwierdza spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w przypadku gdy spełnione są wymagania, o których mowa w § 1–7.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy utrzymywaniu zwierząt dzikich (Dz. U. Nr 18, poz. 174).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).