ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc finansową na działanie „wspieranie gospodarstw niskotowarowych”

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o pomoc finansową na działanie „wspieranie gospodarstw niskotowarowych”, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2005 r. (poz. 120)

WZÓR

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE „WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH”

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709.