ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

Na podstawie art. 208 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”, zwanego dalej „programem”, w tym sposób i tryb udzielania zaliczek beneficjentom.

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje środki finansowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację programu na podstawie umowy, o której mowa w art. 209 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w formie dotacji rozwojowej.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty pomocy finansowej na realizację środków objętych osiami priorytetowymi zawartymi w programie, w tym pomocy technicznej, zwanej dalej „pomocą”, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), zwanej dalej „ustawą”, ze środków, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Umowa o dofinansowanie, o której mowa w art. 15 ustawy, zwana dalej „umową o dofinansowanie”, powinna zawierać elementy wymienione w art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 4. 1. Zaliczka może być przekazana w ramach środków, o których mowa w art. 3:

1) pkt 1 lit. c i d,

2) pkt 1 lit. e — w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 lit. a—c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1),

3) pkt 2–4 — ustawy.

2. Zaliczkę przekazuje się beneficjentowi w jednej lub kilku transzach.

3. Przekazanie transzy zaliczki następuje na podstawie umowy o dofinansowanie w wysokości i terminie w niej określonych. Wypłata kolejnej transzy zaliczki jest uzależniona od rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części dotychczas otrzymanych transz, nie niższej jednak niż 70 % łącznej kwoty przekazanych transz.

§ 5. Przekazana zaliczka:

1) nie może przekraczać 70 % wysokości pomocy określonej w umowie o dofinansowanie;

2) powinna zostać rozliczona w terminie i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie zawartej z beneficjentem, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 6. Rozliczenie transzy zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta we wniosku o płatność, złożonym do właściwej instytucji pośredniczącej, wydatków kwalifikowalnych oraz poświadczeniu tych wydatków przez tę instytucję.

§ 7. 1. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku gdy wysokość pomocy określonej w umowie o dofinansowanie nie przekracza 1 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3. W przypadku gdy wysokość pomocy określonej w umowie o dofinansowanie przekracza 1 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane w jednej lub kilku z następujących form:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

5) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

6) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

7) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta;

8) hipotece.

4. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.