ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji i dokonywane w danym roku jego realizacji nie wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, chyba że dotyczą:

1) częściowego wykonania programu operacyjnego;

2) zmiany treści programu, w tym wydłużenia okresu realizacji programu operacyjnego, przy czym okres realizacji tego programu nie może przekroczyć 5 lat;

3) zmiany wysokości funduszu operacyjnego.

2. Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji i dokonywane w kolejnych latach jego realizacji wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

§ 2. 1. Organizacja producentów owoców i warzyw albo zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw, w celu wprowadzenia w trakcie realizacji programu operacyjnego zmian wymagających zatwierdzenia, składa wniosek o zatwierdzenie tych zmian do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji albo tego zrzeszenia, w terminie do dnia 15 września.

2. Organizacja producentów owoców i warzyw albo zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw, w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji programu operacyjnego zmian niewymagających zatwierdzenia, jest obowiązana powiadomić niezwłocznie dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji albo tego zrzeszenia, o zakresie wprowadzonych zmian.

§ 3. Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji nie mogą spowodować:

1) zmiany ogólnych celów programu operacyjnego;

2) zmiany wysokości funduszu operacyjnego o więcej niż 20% wysokości tego funduszu;

3) wyłączenia działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowania odpadów.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).