ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.”;

2) w § 15:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej dla całego kraju przy zastosowaniu kryteriów wyboru.

1a. Przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy uwzględnia się wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych Agencji w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2, oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy nadane w tym terminie listem poleconym lub pocztą kurierską.”,

b) ust. 1h–1j otrzymują brzmienie:

„1h. Dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji przyznają wnioskodawcom punkty, o których mowa w ust. 1b, w terminie 75 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

1i. Dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji, niezwłocznie po przyznaniu punktów, o których mowa w ust. 1b, przekazują Prezesowi Agencji informację zawierającą imiona i nazwiska wnioskodawców, liczbę przyznanych punktów, powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie oraz dzień złożenia poprawnego i kompletnego wniosku o przyznanie pomocy.

1j. Prezes Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1i, ustala na jej podstawie kolejność przysługiwania pomocy oraz określa, które z wniosków o przyznanie pomocy mieszczą się w limicie środków określonym w Programie, przez wskazanie, który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy zawiera zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków określonego w Programie.”,

c) po ust. 1j dodaje się ust. 1k w brzmieniu:

„1k. Prezes Agencji, niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, o której mowa w ust. 1j, podaje informację o tej kolejności do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.”;

3) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu określonego w Programie, niezwłocznie informuje się o tym, a także o sposobie postępowania z tymi wnioskami, w formie pisemnej.

2. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 1, bieg terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez tego wnioskodawcę ulega wstrzymaniu.

3. Jeżeli po poinformowaniu wnioskodawcy zgodnie z ust. 1 okaże się, że w ramach limitu środków określonego w Programie jest możliwe przyznanie mu pomocy, niezwłocznie informuje się o tym wnioskodawcę, w formie pisemnej.

4. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 3, termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez tego wnioskodawcę biegnie dalej.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pomoc jest przyznawana według kolejności ustalonej zgodnie z § 15 ust. 1–1g.

6. Jeżeli przyznanie pomocy wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach określonego w Programie limitu środków nie jest możliwe do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, odmawia się temu wnioskodawcy przyznania pomocy.”;

4) w § 21:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu o nie więcej niż 30 punktów procentowych skali produkcji roślin danego gatunku mierzonej udziałem powierzchni uprawy w całości upraw lub zwierząt danego gatunku mierzonej udziałem zwierząt tego gatunku w całkowitej obsadzie zwierząt w gospodarstwie, ustalonej z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), nie wymagają zgody Agencji. W przypadku zmian dotyczących udziału powierzchni uprawy zbóż, roślin strączkowych lub roślin motylkowych drobnonasiennych zmiany określa się w odniesieniu do całej grupy.”,

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) beneficjentowi przysługiwałaby pomoc w oparciu o liczbę punktów przyznanych na podstawie zmienionej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, a złożony przez niego wniosek o przyznanie pomocy finansowej mieściłby się w limicie środków określonym w Programie.”.

§ 2.1. W przypadku wnioskodawców, którzy w 2011 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanym dalej „Programem”, zawierające zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm. 4) ), pomoc jest przyznawana według kolejności ustalonej zgodnie z § 15 ust. 1–1g rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia przekażą Prezesowi Agencji informację zawierającą imiona i nazwiska wnioskodawców, o których mowa w ust. 1, liczbę przyznanych im punktów, powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie oraz datę złożenia poprawnego i kompletnego wniosku o przyznanie pomocy.

3. Prezes Agencji niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, ustala na jej podstawie kolejność przysługiwania pomocy oraz określa, które z wniosków o przyznanie pomocy mieszczą się w limicie środków określonym w Programie, przez wskazanie, który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy zawiera zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków określonego w Programie.

4. Prezes Agencji niezwłocznie po ustaleniu kolejności, o której mowa w § 15 ust. 1–1g rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, podaje informację o tej kolejności do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

5. W przypadku wnioskodawców, o których mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

6. Do wnioskodawców, o których mowa w ust. 1, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy zawierające zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków określonego w Programie, przepis § 15a rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 24, poz. 147, z 2009 r. Nr 48, poz. 391 i Nr 209, poz. 1611, z 2010 r. Nr 129, poz. 868 i Nr 196, poz. 1304 oraz z 2011 r. Nr 62, poz. 321 i Nr 209, poz. 1247.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494, z 2010 r. Nr 86, poz. 557, Nr 147, poz. 985, Nr 160, poz. 1077 i Nr 258, poz. 1759 oraz z 2011 r. Nr 62, poz. 320, Nr 168, poz. 1011 i Nr 191, poz. 1139.