ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 w lit. f uchyla się tiret szóste;

2) w § 7 uchyla się pkt 5;

3) w § 8:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) w ust. 6 uchyla się pkt 2;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia uchyla się tabelę VI. Ułatwianie startu młodym rolnikom.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494, z 2010 r. Nr 86, poz. 557, Nr 147, poz. 985, Nr 160, poz. 1077 i Nr 258, poz. 1759 oraz z 2011 r. Nr 62, poz. 320, Nr 168, poz. 1011 i Nr 191, poz. 1139.