ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt naczelnych

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Utrzymywane w obiektach jednostek doświadczalnych, jednostek hodowlanych i u dostawców:

1) psy i koty znakuje się poprzez:

a) wytatuowanie na wewnętrznej powierzchni prawego uda numeru jednostki doświadczalnej, jednostki hodowlanej lub dostawcy, ukośnika oraz indywidualnego numeru zwierzęcia albo

b) umieszczenie pod skórą mikroprocesora (mikroczipa);

2) zwierzęta naczelne znakuje się poprzez umieszczenie pod skórą zwierzęcia mikroprocesora (mikroczipa).

2.  Wielkość cyfr w tatuażu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinna być nie mniejsza niż 5 mm i nie większa niż 10 mm.

3.  W przypadku gdy znakowania dokonuje się w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2, jednostka doświadczalna, jednostka hodowlana lub dostawca odnotowuje, na papierze lub w formie elektronicznej, następujące informacje:

1) numer zwierzęcia;

2) miejsce wszczepienia mikroprocesora (mikroczipa);

3) nazwę i typ urządzenia służącego do odczytania numeru zakodowanego w mikroprocesorze (mikroczipie).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady (EWG) nr 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych (Dz. Urz. WE L 358 z 18.12.1986, str. 1, Dz. Urz. UE L 230 z 16.09.2003, Str. 32). Dane dotyczące ogłoszenia dyrektyw dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.