ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

Na podstawie art. 12 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Oznaczanie procentowej zawartości zanieczyszczeń luźnych, trwałych i ogólnych krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopnego zieleńcowego, biologicznego i parowanego, w stanie luźnym oraz w postaci bel i taśmy, wykonuje się na pobranych z tych włókien próbkach:

1) przy zastosowaniu metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, która jest określona w załączniku do rozporządzenia, albo

2) przez porównanie zawartości zanieczyszczeń w badanej partii krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego z wzorcami włókna o znanej zawartości zanieczyszczeń, które zostały uzyskane metodą, o której mowa w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) włókno lniane i włókno konopne zieleńcowe – włókno uzyskiwane w wyniku mechanicznego przerobu słomy lnianej lub konopnej surowej, nie-poddanej w szczególności zabiegom roszenia i parowania;

2) włókno lniane i włókno konopne biologiczne – włókno uzyskiwane w wyniku przerobu mechanicznego słomy lnianej lub konopnej po uprzednim jej wyroszeniu metodą moczenia lub stania;

3) włókno lniane i włókno konopne parowane – włókno uzyskiwane w wyniku przerobu mechanicznego słomy lnianej lub konopnej po uprzednim poddaniu jej zabiegom parowania;

4) zanieczyszczenia włókna – ciała obce pochodzenia nieorganicznego, w tym ziemia, kamienie i druty, albo pochodzenia organicznego, w tym paździerze, szypułki, liście, części torebek nasiennych i resztki chwastów;

5) zanieczyszczenia luźne – paździerze, szypułki, liście, części torebek nasiennych oraz inne ciała obce, dające się oddzielić od włókna przez wytrząsanie;

6) zanieczyszczenia trwałe – paździerze (przyschłe), skórka, szypułki oraz resztki wierzchołków łodyg, które pozostają we włóknie po oddzieleniu zanieczyszczeń luźnych;

7) zanieczyszczenia ogólne – łączną masę zanieczyszczeń luźnych i trwałych, znajdującą się we włóknie;

8) (uchylono).

§ 3. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy określeniem wysokości procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego dokonanym przez przetwórcę wpisanego do rejestru uznanych przetwórców i przez osobę upoważnioną do wykonywania czynności kontrolnych, procentową zawartość zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego oznacza się metodą, o której mowa w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 1407)

METODA OZNACZANIA PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ KRÓTKIEGO WŁÓKNA LNIANEGO LUB WŁÓKNA KONOPNEGO1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).