ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie próbek do oceny tożsamości odmianowej

Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wielkość i terminy przesyłania próbek do oceny tożsamości odmianowej;

2) sposób pakowania i oznakowania próbek do oceny tożsamości odmianowej;

3) zakres i terminy przekazywania informacji Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa o próbkach przyjętych do oceny tożsamości odmianowej.

§ 2. Określa się wielkość próbek do oceny tożsamości odmianowej dla poszczególnych gatunków roślin rolniczych i warzywnych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się następujące terminy przesyłania próbek do oceny tożsamości odmianowej:

1) dla roślin rolniczych:

a) zbóż jarych, roślin strączkowych, roślin motylkowatych drobnonasiennych, traw oraz pozostałych roślin jarych – do dnia 10 marca,

b) rzepaku ozimego, życicy wielokwiatowej – do dnia 15 sierpnia,

c) jęczmienia ozimego – do dnia 25 sierpnia,

d) pozostałych gatunków zbóż ozimych oraz wyki kosmatej – do dnia 15 września;

2) dla roślin warzywnych:

a) warzyw dyniowatych – do dnia 15 kwietnia,

b) cebuli – odmian zimujących – do dnia 31 lipca,

c) pozostałych gatunków warzyw do uprawy w polu – do dnia 28 lutego,

d) sałaty do uprawy w szklarni – do dnia 15 września,

e) pozostałych gatunków warzyw do uprawy w szklarni – do dnia 15 grudnia,

f) sałaty do uprawy w tunelu foliowym – do dnia 31 stycznia,

g) pozostałych gatunków warzyw do uprawy w tunelu foliowym – do dnia 28 lutego.

§ 4. 1. Próbki do oceny tożsamości odmianowej powinny być:

1) zapakowane w płócienne woreczki;

2) zaplombowane plombami urzędowymi;

3) zaopatrzone w dwie etykiety, z których jedna jest umieszczana na zewnątrz, a druga wewnątrz opakowania.

2. Etykiety, o których mowa w ust. 1, zawierają następujące informacje:

1) nazwę gatunku w języku polskim i po łacinie;

2) nazwę odmiany;

3) stopień kwalifikacji;

4) zdolność kiełkowania nasion;

5) numer partii, z której pobrano próbkę do oceny, oraz numer partii, z której wytworzono daną partię nasion;

6) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby właściciela partii nasion;

7) napisy:

a) „ocena tożsamości odmianowej” lub symbol „OT”,

b) „OECD” – w przypadku partii kwalifikowanych według systemu OECD,

c) „system krajowy” – w przypadku partii kwalifikowanych w systemie krajowym,

d) „import” – w przypadku próbek pochodzących z importu.

3. Oprócz informacji wymienionych w ust. 2 na etykietach podaje się:

1) w przypadku próbek zawierających nasiona roślin zbożowych, strączkowych, oleistych i włóknistych – masę tysiąca nasion;

2) w przypadku próbek pochodzących z importu – imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby hodowcy odmiany.

§ 5. Do próbki dołącza się:

1) protokół pobrania próbki z dokładnym oznaczeniem jej pochodzenia;

2) kopię świadectwa o uznaniu materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej.

§ 6. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przesyła Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

1) wykaz próbek przyjętych do oceny tożsamości odmianowej poddanych badaniu – w terminie czternastu dni od dnia zakończenia siewów dla danego gatunku roślin;

2) informacje o zaobserwowanych wadach w badanych próbkach przyjętych do oceny tożsamości odmianowej w stosunku do odmiany wzorcowej – na każdym etapie dokonywania oceny tożsamości odmianowej;

3) informacje o stwierdzonych wadach w badanych próbkach przyjętych do oceny tożsamości odmianowej – niezwłocznie po zakończeniu oceny tożsamości odmianowej dla danego gatunku roślin.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. (poz. 367)

WIELKOŚĆ PRÓBEK DO OCENY TOŻSAMOŚCI ODMIANOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH I WARZYWNYCH1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).