ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione 2)

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391, z późn. zm. 4) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1, w wykazie substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin podlega ograniczeniom, uchyla się pkt 2;

2) w załączniku nr 2:

a) w części I w ust. 1:

— po Ip. 18 dodaje się Ip. 18a w brzmieniu:


18a amitraz

— po Ip. 37 dodaje się Ip. 37a w brzmieniu:


37a dichlorofen

— po Ip. 44 dodaje się Ip. 44a w brzmieniu:


44a fention

— po Ip. 54 dodaje się Ip. 54a w brzmieniu:


54a imazametabenz

— po Ip. 58 dodaje się Ip. 58a i 58b w brzmieniu:


58a kasugamycyna
58b krezolowy kwas

— po Ip. 64 dodaje się Ip. 64a i 64b w brzmieniu:


64a mefluidid
64b metalaksyl

— po Ip. 68 dodaje się Ip. 68a w brzmieniu:


68a naled

— po Ip. 79 dodaje się Ip. 79a w brzmieniu:


79a polioksyna

— po Ip. 102 dodaje się Ip. 102a w brzmieniu:


102a triazamat

b) część II otrzymuje brzmienie:

II. Substancje aktywne, dla których Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia ich do stosowania w środkach ochrony roślin, oraz termin, w jakim środki ochrony roślin zawierające te substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie

1. Związki chemiczne


Lp. Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślin Termin, w jakim środki ochrony roślin zawierające substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie
1 8-hydroksychinolina do dnia 22 maja 2008 r.
2 alachlor do dnia 18 czerwca 2008 r.
3 azynofos metylowy do dnia 31 grudnia 2007 r.
4 dimetenamid do dnia 22 czerwca 2008 r.
5 endosulfan do dnia 31 grudnia 2007 r.
6 fosalon do dnia 22 czerwca 2008 r.
7 heksakonazol do dnia 22 maja 2008 r.
8 metabenzotiazuron do dnia 25 października 2007 r.
9 sulfamat amonu do dnia 22 maja 2008 r.
10 tetratiowęglan sodu do dnia 22 maja 2008 r.
11 winchlozolina do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) decyzji Komisji 2005/864/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. dotyczącej niewłączenia endosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (Dz. Urz. UE L 317 z 03.12.2005, s. 25) w zakresie jej art. 3 lit. b,

2) decyzji Komisji 2006/797/WE z dnia 22 listopada 2006 r. dotyczącej niewłączania sulfamatu amonu, heksakonazolu, tetratiowęglanu sodu i 8-hydroksychinoliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (Dz. Urz. UE L 324 z 23.11.2006, s. 8),

3) decyzji Komisji 2006/966/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej niewłączenia alachloru do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (Dz. Urz. UE L 397 z 30.12.2006, s. 28),

4) decyzji Komisji 2006/1009/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotyczącej niewłączenia dimetenamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, s. 125),

5) decyzji Komisji 2006/1010/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotyczącej niewłączania fosalonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, s. 127).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2553, z 2005 r. Nr 139, poz. 1169 i Nr 230, poz. 1959 oraz z 2006 r. Nr 127, poz. 891, Nr 135, poz. 956 i Nr 227, poz. 1662.