ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Na podstawie art. 104 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za świadczenie usług przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie pobierania prób, przeprowadzania badań makroskopowych i laboratoryjnych, dokonywania oceny organoleptycznej oraz przeprowadzania szkoleń, które są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. 1. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność organizmów szkodliwych ustala się za każdą próbę pobraną z partii przeliczeniowej.

2. W przypadku gdy wielkość badanej partii przekracza wielkość partii przeliczeniowej, próbę do badań, o których mowa w ust. 1, pobiera się z każdej rozpoczętej partii przeliczeniowej.

3. W przypadku gdy wielkość badanej partii nie przekracza 50 % wielkości partii przeliczeniowej, stawkę opłat za usługi, o których mowa w ust. 1,

zmniejsza się o 50 %, z wyłączeniem partii ziemniaków.

§ 3. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie:

1) pobierania prób nasion do badań:

a) na obecność organizmów szkodliwych,

b) laboratoryjnych cech jakościowych, zgodnie z metodyką Międzynarodowego Związku Oceny Nasion,

2) przeprowadzania badań makroskopowych i laboratoryjnych nasion

— zwiększa się w przypadku nasion zaprawionych o 50 %.

§ 3a. W przypadku konieczności powtórzenia badania laboratoryjnego danej próby roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na obecność określonego organizmu szkodliwego, tą samą lub inną metodą, opłaty za powtórne badanie nie pobiera się.

§ 3b. W przypadku konieczności pobrania kolejnej próby roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badania, o którym mowa w § 3a, opłaty za pobranie próby nie pobiera się.

§ 4. Nie pobiera się opłat za świadczenie usług w zakresie przeprowadzania fitosanitarnej oceny makroskopowej prób pobranych z partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli zostały przeprowadzone badania laboratoryjne tej partii i została za te badania pobrana opłata.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie stawek opłat za świadczenie usług przez Inspekcję Ochrony Roślin (Dz. U. Nr 84, poz. 919).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).