ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte), zwanej dalej „stonką”, na obszarze, na którym wcześniej organizm ten nie występował, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, określa:

1) strefę porażenia w odległości co najmniej 1 km wokół miejsca uprawy kukurydzy, na którym stwierdzono wystąpienie stonki;

2) strefę bezpieczeństwa w odległości co najmniej 5 km od granicy strefy porażenia.

2. W razie szczególnego zagrożenia wojewódzki inspektor może określić dodatkową strefę wokół stref, o których mowa w ust. 1.

§ 2. W przypadku stwierdzenia ponownego wystąpienia stonki na obszarze stref, o których mowa w § 1, w miejscu uprawy kukurydzy innym niż miejsce określone na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1, przepisy § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 3. 1. W strefie porażenia:

1) na gruntach, na których uprawiana jest kukurydza:

a) stosuje się zmianowanie dopuszczające uprawę kukurydzy tylko raz w okresie trzech kolejnych lat lub

b) zakazuje się uprawy kukurydzy przez dwa kolejne lata następujące po roku, w którym stwierdzono wystąpienie stonki wewnątrz strefy porażenia,

c) wykonuje się odpowiednie zabiegi chemiczne do końca okresu składania jaj przez stonkę w roku jej wystąpienia i w roku następnym;

2) na gruntach, na których nie jest uprawiana kukurydza, niszczy się jej samosiewy;

3) zbiór kukurydzy przeprowadza się w okresach, kiedy nie stwierdzono występowania stonki.

2. Niedopuszczalne jest:

1) przemieszczanie świeżych roślin kukurydzy i ich części przez okres roku od dnia wystąpienia szkodnika w tej strefie;

2) wywożenie gleby lub innego podłoża uprawowego pochodzącego z gruntów, na których uprawiana jest kukurydza.

3. Maszyny używane na gruntach, na których uprawniana jest kukurydza, przed opuszczeniem strefy porażenia czyści się z ziemi i resztek roślinnych.

§ 4. W strefie bezpieczeństwa:

1) stosuje się zmianowanie dopuszczające uprawę kukurydzy tylko raz w okresie dwóch kolejnych lat;

2) na gruntach, na których uprawiana jest kukurydza, wykonuje się odpowiednie zabiegi chemiczne w roku wystąpienia stonki oraz w roku następnym.

§ 5. W strefie dodatkowej, o której mowa w § 1 ust. 2, stosuje się zmianowanie dopuszczające uprawę kukurydzy tylko raz w okresie dwóch kolejnych lat.

§ 6. 1. W strefach określonych zgodnie z § 1 wojewódzki inspektor prowadzi wyrywkowe kontrole występowania stonki przy użyciu pułapek feromonowych ustawionych w systemie siatkowym i regularnie sprawdzanych.

2. Rodzaj i liczba pułapek zależy od warunków lokalnych i charakterystyki określonych stref.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).