ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta 2)

Na podstawie art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Głęboko mrożone środki spożywcze nieprzeznaczone bezpośrednio dla konsumenta znakuje się w sposób widoczny na opakowaniu, pojemniku lub załączonej etykiecie, podając następujące informacje:

1) nazwę środka spożywczego wraz z określeniem „produkt głęboko mrożony”;

2) masę netto;

3) kod identyfikacyjny partii produkcyjnej;

4) dane identyfikujące producenta, w tym firmę lub nazwę ze wskazaniem formy prawnej i jego adres, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko oraz nazwę, pod którą osoba ta wykonuje działalność, oraz jej adres.

§ 2. 1. W oznakowaniu zagęszczonego soku owocowego nieprzeznaczonego bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje dotyczące obecności i ilości dodanego cukru, dodanego soku cytrynowego lub regulatorów kwasowości.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na opakowaniu, na załączonej etykiecie lub w towarzyszącym opakowaniu dokumencie.

§ 3. Oznakowanie opakowania zbiorczego miodu piekarniczego (przemysłowego) przeznaczonego do dalszego przetwarzania zawiera dodatkowo określenie „wyłącznie do dalszego przerobu”.

§ 3a. 1. Kazeinę kwasową spożywczą, kazeinę podpuszczkową spożywczą oraz kazeiniany spożywcze nieprzeznaczone bezpośrednio dla konsumenta znakuje się na opakowaniu, pojemniku lub załączonej etykiecie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w sposób widoczny, łatwy do odczytania i nieusuwalny, podając następujące informacje:

1) nazwę albo, w przypadku kazeinianów, nazwę uzupełnioną wskazaniem kationu lub kationów;

2) masę netto wyrażoną w kilogramach albo gramach;

3) dane identyfikujące producenta;

4) nazwę kraju pochodzenia – w przypadku środków spożywczych przywożonych z państw trzecich;

5) datę produkcji albo inne oznaczenie kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej.

2. Kazeinę kwasową spożywczą, kazeinę podpuszczkową spożywczą oraz kazeiniany spożywcze nieprzeznaczone bezpośrednio dla konsumenta, wprowadzane do obrotu jako mieszaniny, znakuje się na opakowaniu w sposób widoczny, łatwy do odczytania i nieusuwalny, podając oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, następujące informacje:

1) określenie „mieszanina składająca się z ...” wraz z podaniem nazw poszczególnych produktów tworzących mieszaninę według ich masy w porządku malejącym;

2) nazwę uzupełnioną wskazaniem kationu lub kationów – w przypadku kazeinianu lub kazeinianów;

3) zawartość białka – w przypadku mieszanin, w skład których wchodzą kazeiniany.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2 pkt 3, mogą być umieszczone jedynie w dokumencie towarzyszącym opakowaniu lub pojemnikowi.

4. W przypadku transportu kazeiny kwasowej spożywczej, kazeiny podpuszczkowej spożywczej lub kazeinianów spożywczych luzem informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 pkt 2 i 3, mogą być umieszczone jedynie w dokumencie towarzyszącym przesyłce.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Niniejsze rozporządzenie częściowo wdraża postanowienia następujących dyrektyw:

1) dyrektywy 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. EWG L 40 z 11.02.1989);

2) dyrektywy 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002);

3) dyrektywy 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002).

Dane dotyczące ogłoszenia wyżej wymienionych dyrektyw, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych dyrektyw w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386.