ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin2), 3)

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547 oraz z 2016 r. poz. 542) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia badań sprawności technicznej będącego w użytkowaniu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej;

2)   metodykę badań sprawności technicznej będącego w użytkowaniu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzonych w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej;

3)   zakres i sposób dokumentowania badań sprawności technicznej będącego w użytkowaniu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzonych w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać dokument potwierdzający przeprowadzenie badań sprawności technicznej tego sprzętu;

4)   zakres informacji o będącym w użytkowaniu sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, poddanym badaniom sprawności technicznej w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa oraz termin przekazywania tych informacji;

5)   wymagania, jakie powinien spełniać znak kontrolny umieszczany na będącym w użytkowaniu sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, którego sprawność techniczna została potwierdzona, oraz wzór tego znaku.

§ 2. 1. Do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych lub opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, zwany dalej „podmiotem przeprowadzającym badania”, zapewnia:

1)   stanowisko kontrolne do sprawdzania manometru opryskiwacza, wyposażone w:

a)   manometr wzorcowy spełniający wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b)   prasę manometryczną lub inne urządzenie do wytwarzania ciśnienia;

2)   przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator;

3)   przyrząd do nanoszenia numerów na ramę opryskiwacza;

4)   w przypadku opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych — dodatkowo:

a) sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy w postaci:

— ręcznego lub elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy, spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub

— urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy, spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz

—  co najmniej 2 manometrów do pomiaru ciśnienia roboczego w sekcjach belki polowej opryskiwacza, spełniających wymagania techniczne dla manometru wzorcowego, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b)   zbiornik do zbierania cieczy wykorzystanej do badania,

c)   5 cylindrów miarowych o pojemności wynoszącej co najmniej 2000 ml, działce elementarnej wynoszącej nie więcej niż 20 ml i dopuszczalnym błędzie granicznym pomiaru wynoszącym ±20 ml;

5)   w przypadku opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych — dodatkowo urządzenie umożliwiające jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy co najmniej z:

a)   20 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwaczy używanych do zabiegów środkami ochrony roślin w uprawie chmielu albo

b)   12 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwaczy używanych do zabiegów środkami ochrony roślin w uprawach sadowniczych innych niż uprawa chmielu;

6)   w przypadku opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych — dodatkowo:

a)   sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy w postaci urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy, spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz co najmniej 2 manometrów do pomiaru ciśnienia roboczego w sekcjach belki polowej opryskiwacza, spełniających wymagania techniczne dla manometru wzorcowego, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b)   zbiornik do zbierania cieczy wykorzystanej do badania,

c)   5 cylindrów miarowych o pojemności wynoszącej co najmniej 2000 ml, działce elementarnej wynoszącej nie więcej niż 20 ml i dopuszczalnym błędzie granicznym pomiaru wynoszącym ±20 ml.

2. Manometr wzorcowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz cylindry miarowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 6 lit. c, podlegają wzorcowaniu.

3. Wzorcowanie manometru wzorcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 2 lata.

§ 3. 1. Do prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach kolejowych, innego niż opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych, zwanego dalej „innym sprzętem kolejowym”, podmiot przeprowadzający badania tego sprzętu zapewnia:

1)   stanowisko kontrolne do sprawdzania manometru tego sprzętu, wyposażone w:

a)   manometr wzorcowy spełniający wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b)   prasę manometryczną lub inne urządzenie do wytwarzania ciśnienia;

2)   przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator;

3)   sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy w postaci urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy, spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Do manometru wzorcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, stosuje się przepisy § 2 ust. 2 i 3.

§ 3a. 4) Do prowadzenia badań sprawności technicznej urządzeń przeznaczonych do zaprawiania nasion, innych niż przemysłowe, zwanych dalej „zaprawiarkami do nasion”, oraz samobieżnego lub ciągnikowego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu podmiot przeprowadzający badania tego sprzętu zapewnia wyposażenie techniczne, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 3b. Do prowadzenia badań sprawności technicznej:

1) instalacji przeznaczonych do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, zwanych dalej „opryskiwaczami szklarniowymi”,

2) sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, niewymienionego w pkt 1, § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 3a oraz w § 4, innego niż opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów, zwanego dalej „pozostałym sprzętem do stosowania środków ochrony roślin”

— podmiot przeprowadzający badania tego sprzętu zapewnia wyposażenie techniczne oraz sprzęt diagnostyczny, o których mowa w § 3.

§ 4. Do prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego podmiot przeprowadzający badania tego sprzętu zapewnia przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator.

§ 5. Podmiot przeprowadzający badania sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych powinien dysponować pomieszczeniami, w których jest możliwe zastosowanie do badań tych opryskiwaczy wyposażenia technicznego oraz sprzętu diagnostycznego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–5.

§ 6. 1. Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin udostępnia do badań sprawności technicznej jego posiadacz, w sposób i w miejscu umożliwiającym przeprowadzenie tych badań.

2. Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze udostępnione do badań sprawności technicznej powinny być umyte z zewnątrz i od wewnątrz, a ich zbiorniki powinny być wypełnione do połowy czystą wodą.

3. W przypadku przeprowadzania badania sprawności technicznej:

1)   opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych,

2)   innego sprzętu kolejowego,

3)   sprzętu agrolotniczego,

4) 5)   zaprawiarek do nasion,

5) opryskiwaczy szklarniowych,

6) samobieżnego lub ciągnikowego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,

7) pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

— części i urządzenia tego sprzętu objęte badaniem powinny być umyte z zewnątrz i od wewnątrz.

§ 7. Dopuszcza się przeprowadzanie badań sprawności technicznej:

1) 6) sprzętu agrolotniczego, opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych, innego sprzętu kolejowego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, zaprawiarek do nasion oraz samobieżnego lub ciągnikowego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu, na otwartej przestrzeni, przy dodatniej temperaturze powietrza oraz przy braku opadów atmosferycznych;

2) opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych:

a)   polowych — w miejscach osłoniętych od wiatru, przy dodatniej temperaturze powietrza oraz — w przypadku miejsc niezadaszonych — przy braku opadów atmosferycznych,

b)   sadowniczych — na otwartej przestrzeni, przy dodatniej temperaturze powietrza oraz przy braku opadów atmosferycznych,

c)   polowych lub sadowniczych — w gospodarstwie posiadacza opryskiwacza, przy zachowaniu warunków, o których mowa odpowiednio w lit. a lub b;

3) 7) opryskiwaczy szklarniowych oraz pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin:

a)   w miejscach osłoniętych od wiatru, przy dodatniej temperaturze powietrza oraz — w przypadku miejsc niezadaszonych — przy braku opadów atmosferycznych,

b)   w gospodarstwie posiadacza tego sprzętu przy zachowaniu warunków, o których mowa w lit. a.

§ 8. 1. Metodyka badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin obejmuje badanie ogólne i badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń tego sprzętu.

2. Jeżeli wynik badania ogólnego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest negatywny, podmiot przeprowadzający badania tego sprzętu nie musi przeprowadzać badania stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń tego sprzętu.

3. Metodyka badania sprawności technicznej:

1)   opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych lub sadowniczych jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2)   opryskiwaczy wyposażonych w belkę opryskową montowanych na pojazdach kolejowych jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3)   innego sprzętu kolejowego jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

3a) 8) zaprawiarek do nasion jest określona w załączniku nr 5a do rozporządzania;

3b) opryskiwaczy szklarniowych jest określona w załączniku nr 5b do rozporządzenia;

3c) samobieżnego lub ciągnikowego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu jest określona w załączniku nr 5c do rozporządzenia;

3d) pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin jest określona w załączniku nr 5d do rozporządzenia;

4)   sprzętu agrolotniczego jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin dokumentuje się w protokole badania technicznego, który zawiera:

1)   numer protokołu badania technicznego;

2)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przeprowadzającego badania;

3)   numer wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 albo w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;

4)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza sprzętu;

5)   numer PESEL, jeżeli posiadaczem sprzętu jest osoba fizyczna, albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy posiadacz sprzętu nie posiada obywatelstwa polskiego, albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku posiadacza sprzętu niebędącego osobą fizyczną;

6)   określenie typu, rodzaju i nazwy sprzętu;

7)   wskazanie szerokości belki polowej opryskiwacza — w przypadku opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego;

8)   numer seryjny lub ewidencyjny sprzętu;

9)   nazwę producenta sprzętu;

10)  rok produkcji sprzętu;

11)  datę przeprowadzenia badania;

12)  wyszczególnienie części i urządzeń objętych badaniem;

13)  wynik badania; jeżeli wynik badania jest pozytywny — numer, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, oraz termin ważności przeprowadzonego badania;

14)  podpis osoby przeprowadzającej badanie i pieczęć podmiotu przeprowadzającego badania.

2. Protokół badania technicznego, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i jest sporządzany w 2 egzemplarzach, z których jeden wydaje się posiadaczowi sprzętu.

§ 10. 1. Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, którego wynik badania sprawności technicznej jest pozytywny, oznacza się znakiem kontrolnym, który zawiera:

1) napis „Sprzęt sprawny technicznie”;

2)   numer składający się z siedmiu cyfr i litery, z których:

a)   pierwsze dwie cyfry stanowią identyfikator terytorialny województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba podmiotu przeprowadzającego badania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm. 9) ),

b)   pięć kolejnych cyfr i litera stanowią niepowtarzalny numer identyfikacyjny znaku kontrolnego;

3)   znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

4)   rok przeprowadzenia badania.

2. Znak kontrolny umieszcza się na zbiorniku sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w widocznym miejscu.

3. Wzór znaku kontrolnego jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Podmiot przeprowadzający badania prowadzi rejestr przebadanego sprzętu, który zawiera dane określone w § 9 ust. 1 pkt 1, 2, 4-11 i 13, oraz podpis osoby dokonującej wpisu w rejestrze.

2. Dane zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, dotyczące przeprowadzonego badania sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przechowuje się przez 3 lata od dnia przeprowadzenia badania.

§ 12. 1. Zakres informacji przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa obejmuje informacje o będącym w użytkowaniu sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin poddanym badaniom sprawności technicznej w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, określone w § 9 ust. 1 pkt 1, 2, 4-11 i 13.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin poddanego badaniom sprawności technicznej w okresie:

1)   od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa do dnia 31 sierpnia tego samego roku;

2)   od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa do dnia 31 marca następnego roku.

§ 13. Do dnia 31 grudnia 2020 r. do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy mogą być stosowane ręczne lub elektroniczne stoły rowkowe niespełniające wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z tym że w przypadku:

1)   ręcznych stołów rowkowych:

a)   ich szerokość powinna wynosić 3000 mm,

b)   długość profili probierczych powinna wynosić co najmniej 500 mm,

c)   szerokość profili probierczych powinna wynosić 50 mm,

d)   na naczyniach zbierających ciecz z poszczególnych profili probierczych wyznacza się linie wskazujące:

— średnią objętość cieczy zbieranej podczas pomiaru,

10) odchylenia objętości cieczy od wartości średniej wynoszące 15%;

2)   elektronicznych stołów rowkowych:

a)   długość profili probierczych powinna wynosić co najmniej 500 mm,

b)   szerokość profili probierczych powinna wynosić 50 mm.

§ 14. Po dniu 31 grudnia 2020 r. w opryskiwaczu ciągnikowym lub samobieżnym polowym innym niż dozujący ciecz użytkową w pasach lub rzędach nie przeprowadza się sprawdzenia dystrybucji cieczy przez dokonanie jednoczesnego pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej opryskiwacza albo — po ich demontażu — z belki polowej opryskiwacza.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 11)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r.

Załącznik 7 Wzór znaku kontrolnego


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

   Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71, z późn. zm.).

   Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 sierpnia 2013 r. pod numerem 2013/0466/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mnistrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm. -Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 828), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

5)    Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662, z 2015 r. poz. 855,1240, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352.

10)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie badania sprawności technicznej opryskiwaczy (Dz. U. poz. 416), które na podstawie art. 108 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

16) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

18) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

19) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.