ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych

Na podstawie art. 12 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych (Dz. U. Nr 152, poz. 1606) w załączniku część tabeli „Podkarpackie” otrzymuje brzmienie:


Podkarpackie Jarosław jarosławski
Przeworsk Przeworski
Mielec mielecki
Rzeszów rzeszowski, Rzeszów

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115 i Nr 141, poz. 1182.