ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 oraz z 2005 r. Nr 53, poz. 469) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się krajową rezerwę w wysokości 455 693 716 kg.

2. Krajowa rezerwa przeznaczona dla:

1) dostawców hurtowych wynosi 310 581 764 kg;

2) dostawców bezpośrednich wynosi 145 111 952 kg.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie S 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).