ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 ) z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 3b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy rolnik ubiega się po raz pierwszy o przyznanie płatności ONW do danej działki rolnej, dołącza do wniosku o przyznanie tej płatności oświadczenia zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których:”,

b) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

„3c. W przypadku gdy działka rolna zadeklarowana we wniosku o przyznanie płatności ONW jest przedmiotem współposiadania, do przyznania tej płatności nie jest wymagana zgoda współposiadacza, jeżeli miałaby pochodzić od współposiadacza będącego małżonkiem wnioskodawcy.”;

2) w § 7 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, gospodarstwo rolne lub grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW złożonym przez tego rolnika, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów, przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 8:

a) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli płatności ONW nie zostały przekazane na rachunek bankowy spadkodawcy, spadkobierca rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę płatności ONW do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW przez spadkodawcę, wraz z:”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, gospodarstwo rolne lub grunty rolne, do których została przyznana temu rolnikowi płatność ONW, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów, przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.”;

4) w § 8c:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1, po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, jeżeli płatności ONW nie zostały przekazane na rachunek bankowy tego rolnika, następcy prawnemu rolnika może być przyznana płatność ONW, jeżeli objął w posiadanie grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW złożonym przez rolnika, i są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zwanej dalej „ustawą”, w szczególności następca prawny rolnika zobowiązał się w oświadczeniu złożonym na formularzu udostępnionym przez Agencję do:”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie został złożony albo została wydana decyzja o odmowie przyznania płatności ONW, decyzja, o której mowa w ust. 1, wygasa z mocy prawa.”;

5) po § 8c dodaje się § 8d w brzmieniu:

„§ 8d. 1. W przypadku gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności ONW, o którym mowa w § 5 ust. 1, złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, § 7 ust. 2 lub § 8b ust. 2, wnioski te są rozpatrywane łącznie.

2. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności ONW została wydana przed złożeniem przez rolnika wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, § 7 ust. 2 lub § 8b ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji rozstrzyga te sprawy, zmieniając tę decyzję.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiany decyzji o przyznaniu płatności ONW dokonuje się bez zgody strony.”;

6) w § 9:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Zwrotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie dokonuje się w przypadku, o którym mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 1974/2006.”,

b) w ust. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) innej okoliczności, której nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 2 pkt 1 albo w § 6 ust. 3 pkt 1 lit. a, albo w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo w § 8b ust. 1 pkt 2 lit. a, albo w § 8c ust. 1 pkt 1, mającej wpływ na realizację tego zobowiązania i będącej wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika.”.

§ 2. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2012 r.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 138, poz. 1127, z 2010 r. Nr 39, poz. 219 i Nr 175, poz. 1185 oraz z 2011 r. Nr 55, poz. 286.