ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zmianie wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub 8 na gruntach będących w posiadaniu rolnika w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, z wyłączeniem zmiany wariantu trzeciego lub czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.”;

2) w § 9 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sady:

a) w których są uprawiane drzewa owocowe na podstawie nieodpłatnej umowy z jednostką badawczo-rozwojową koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych, oraz grunty orne wchodzące w skład otuliny — w przypadku wariantu trzeciego,

b) spełniające warunki określone w § 7 pkt 4 lit. b, w których są uprawiane drzewa owocowe odmian wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. — w przypadku wariantu czwartego.”;

3) w § 22 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci wnioskodawcy nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, gospodarstwo rolne, grunty rolne lub zwierzęta, objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym wnioskodawcy, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów, lub tych zwierząt, przepisy ust. 5, 6, 7a i 9 stosuje się odpowiednio.”;

4) w § 23 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na miejsce wnioskodawcy składa się w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego lub części tego gospodarstwa, lub stada zwierząt ras lokalnych wnioskodawcy.”;

5) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej następcy prawnemu beneficjenta przepisy § 22 ust. 1-10 stosuje się odpowiednio.”;

6) w § 27 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy ponownie zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia część VI. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie ust. 1 pkt 2.”;

7) w § 28:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Płatność rolnośrodowiskowa nie podlega zwrotowi w przypadku, o którym mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 1974/2006.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa w brzmieniu:

„2aa. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy kolejny raz stwierdzono uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia część VI. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie ust. 1 pkt 2.”;

8) w § 35 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) inna okoliczność, której nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, mająca wpływ na realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego i będąca wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika.”;

9) po § 42b dodaje się § 42c i § 42d w brzmieniu:

„§ 42c. Rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w 2010 r. w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3, może z dniem 15 marca 2012 r. zmienić to zobowiązanie przez zamianę realizowanego pakietu, w całości lub w części, na pakiet wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5, jeżeli rolnik ten spełnia warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach tych pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu.

§ 42d. Rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w 2011 r. w zakresie pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3, może z dniem 15 marca 2012 r. zmienić to zobowiązanie przez zamianę realizowanego pakietu, w całości lub w części, na pakiet wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 5, jeżeli rolnik ten spełnia warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach tych pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu.”;

10) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) tabela I. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

b) w tabeli IV. lp. 1 otrzymuje brzmienie:


1

utrzymanie czystości i porządku na obszarze gospodarstwa rolnego, w szczególności przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym — art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337 i Nr 230, poz. 1373)


11) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne w ust. 1 w pkt 2 w lit. b w tabeli Minimalna obsada drzew i krzewów wiersze dotyczące wariantu 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariantu 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania) otrzymują brzmienie:


Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania) Minimalna obsada szt./ha
16 aronia czarnoowocowa Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 1500
17 bez czarny Sambucus nigra L. 500
18 borówka brusznica Vaccinium vitisidaea L. 20 000
19 borówka niska Vaccinium angustifolium Ait. 4000
20 dereń jadalny Cornus mas L. 300
21 jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny) Lonicera caerulea var. kamtschatica Pojark. 1800
22 pigwa pospolita Cydonia oblonga Mill. 500
23 róża dzika Rosa canina L. 600
24 róża pomarszczona Rosa rugosa L. 1500
25 śliwa japońska Prunus salicina Lindl. 300
26 świdośliwa Amelanchier alnifolia. (Nutt.)Nutt. 1500
27 żurawina Vaccinium macrocarpon Ait. 20 000

b) w części VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód:

— w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niestosowanie pod międzyplon ozimy innych nawozów niż naturalne, przy czym jest dopuszczalne stosowanie wapna, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na realizację celu pakietu;”,

— w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niestosowanie pod międzyplon ścierniskowy innych nawozów niż naturalne, przy czym jest dopuszczalne stosowanie wapna, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na realizację celu pakietu;”;

12) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 1 w tabeli w części dotyczącej wariantu 2.1. Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) i wariantu 2.2. Uprawy rolnicze (bez certyfikatu zgodności):

a) wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie:


Wariant 2.1. uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.2. uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)

b) po lp. 35 dodaje się lp. 35a w brzmieniu:


35a komonica błotna Lotus uliginosus Schkuhr. R UW

c) po lp. 63 dodaje się lp. 63a w brzmieniu:


63a trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona R UR/UW

d) po lp. 77 dodaje się lp. 77a w brzmieniu:


77a owies szorstki Avena strigosa Schleb. R UR

e) dodaje się lp. 123 w brzmieniu:


123 krzyca Secate cereale var multicale R UD

13) w załączniku nr 7 do rozporządzenia wiersze dotyczące wariantu 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania), wariantu 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania), wariantu 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariantu 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania) otrzymują brzmienie:


Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania), wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania), wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)
Nieutrzymywanie minimalnej obsady drzew lub krzewów (granica błędu do 5% wymaganej obsady) 100%
Brak wykonywania co roku zabiegów uprawowych lub pielęgnacyjnych na plantacji 20%

§ 2. Do postępowań w sprawie przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2012 r.

Załącznik 1 Tabela I.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1286, z 2010 r. Nr 39, poz. 218 i Nr 76, poz. 500 oraz z 2011 r. Nr 55, poz. 289 i Nr 96, poz. 560.