ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie owt przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyk CPVO 2)

Na podstawie art. 12 ust. 12 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się gatunki roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według:

1) wytycznych UPOV określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) metodyk CPVO określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Do badań OWT rozpoczętych na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 3, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. (poz. 316)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/68/UE z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniającej dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów odpowiednio art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 175 z 02.07.2011, str. 17).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362, z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1665, z 2010 r. Nr 239, poz. 1591 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.