ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupujących pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Podmiot skupujący ubiegający się o uzyskanie zatwierdzenia powinien spełniać następujące warunki:

1) w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 2 lit. a (i) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”:

a) zapewnić:

— prowadzenie rejestru zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1973/2004 oraz z przepisami dotyczącymi szczegółowych wymagań dla rejestrów prowadzonych przez podmioty skupujące lub jednostki przetwórcze,

— prowadzenie dokumentacji magazynowej, produkcyjnej oraz księgowej, w szczególności poprzez powierzenie jej prowadzenia osobom posiadającym kwalifikacje w tym zakresie,

— powierzchnię magazynową spełniającą odpowiednie wymagania techniczne,

— ustalenie masy lub objętości przyjmowanych i wydawanych roślin energetycznych (surowców),

— ustalenie stopnia zanieczyszczenia lub wilgotności dostarczonych roślin energetycznych (surowców),

b) posiadać urządzenia biurowe niezbędne do prowadzenia rejestru i dokumentacji, o których mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie,

c) posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będą przechowywane rośliny energetyczne (surowce);

2) w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 2 lit. a (ii) rozporządzenia nr 1973/2004:

a) posiadać zawartą w formie pisemnej co najmniej jedną umowę z pierwszą jednostką przetwórczą, z której wynika zobowiązanie do dostawy roślin energetycznych (surowców), obowiązującą w dniu złożenia wniosku o dokonanie zatwierdzenia lub

b) wykonywać działalność gospodarczą w zakresie skupu produktów rolnych przez co najmniej sześć miesięcy w okresie nieprzekraczającym pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie zatwierdzenia, licząc od tego dnia.

2. Zatwierdzony podmiot skupujący powinien:

1) prowadzić:

a) rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze,

b) dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie;

2) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie—piąte oraz lit. b i c;

3) przekazywać właściwemu dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego informacje o ilościach roślin energetycznych (surowców), objętych umową, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 1973/2004, zawartą z wnioskodawcą, dostarczonych pierwszej jednostce przetwórczej.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, są przekazywane za okresy kwartalne, w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego kwartału.

§ 2. 1. Pierwsza jednostka przetwórcza ubiegająca się o dokonanie zatwierdzenia powinna spełniać następujące warunki:

1) w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 2 lit. b (i) rozporządzenia nr 1973/2004:

a) zapewnić:

— prowadzenie rejestru zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1973/2004 oraz z przepisami dotyczącymi szczegółowych wymagań dla rejestrów prowadzonych przez podmioty skupujące lub jednostki przetwórcze.

— prowadzenie dokumentacji magazynowej, produkcyjnej oraz księgowej, w szczególności poprzez powierzenie jej prowadzenia osobom posiadającym kwalifikacje w tym zakresie,

— powierzchnię magazynową spełniającą odpowiednie wymagania techniczne,

b) posiadać urządzenia biurowe niezbędne do prowadzenia rejestru i dokumentacji, o których mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie;

2) w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 2 lit. b (ii) rozporządzenia nr 1973/2004:

a) posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będą przetwarzane rośliny energetyczne (surowce),

b) zapewnić:

— ustalenie masy lub objętości przyjmowanych i wydawanych roślin energetycznych (surowców),

— ustalenie stopnia zanieczyszczenia lub wilgotności dostarczonych roślin energetycznych (surowców).

2. Zatwierdzona pierwsza jednostka przetwórcza powinna:

1) prowadzić:

a) rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze.

b) dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie;

2) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2;

3) w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004, przekazywać właściwemu dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego informacje o ilościach i wartościach wyrażonych w złotych:

a) wytworzonych przez siebie produktów energetycznych, w tym produktów pośrednich i ubocznych,

b) produktów pośrednich i ubocznych dostarczonych:

— drugiej jednostce przetwórczej,

— trzeciej jednostce przetwórczej,

c) produktów energetycznych wytworzonych przez drugą lub trzecią jednostkę przetwórczą.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c, w odniesieniu do wartości wytworzonych produktów energetycznych, w imieniu zatwierdzonej pierwszej jednostki przetwórczej może przekazywać druga lub trzecia jednostka przetwórcza przetwarzająca produkty pośrednie lub uboczne dostarczone przez zatwierdzoną pierwszą jednostkę przetwórczą.

§ 3. (uchylony);

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).